👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The United States

Skapad 2020-08-18 12:27 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Engelska
You are going to work in groups and prepare a newspaper about some important areas in the US. Each lesson will have an introduction to the most important facts, so that everyone will have some basic information.

Innehåll

 

Lesson 1 (40 min)

Introduction to area/plan

Power Point: Brief History of the US

Groups and presentation of project. Start working

 

Lesson 2 (80 min)

Recap: history

Together: 3 videoclips about Native Americans

Work in your groups

 

Lesson 3 (40 min)

Work in groups

Lesson 4 (80 min)

Answer questions on worksheet about the Civil Rights Movement (everyone)

Continue working in groups

Lesson 5 (40 min)

Song, video and discussion: The American Dream

 

Lesson 6 (80 min)

Work in groups – if you haven’t changed texts with a friend yet you have to do it today!

Lesson 7 Utvecklingssamtal

 

Lesson 8 (80 min)

Black Lives Matter: introduction + worksheet

Lesson 9 (40 min)

Prepare questions and facts from this area until the text next time

Lesson 10 (80 min)

40 min written test + 40 min oral discussion

You will, in groups, decide on a few topics and make a “mini-newspaper” about different topics related to the US. You will choose one topic each, but help each other with content and feedback on your writing.

Groups:

1.       Clara, Sara, William, Isabell

2.       Kajsa, Emilia, Lovisa, Isac P

3.       Siri, Melvin E, Melina, Elva

4.       Zabine, Mathias, Allan, Vega

5.       Isac E, Theodor, Edit, Ilian

You may choose any topic related to the US, but here are some suggestions:

Sports

Entertainment (Hollywood/music industry)

Special places in the US (a city, national parks, a specific state etc)

Health/food

Gunlaws/violence/crime

Politics

You may of course look deeper into any of the topics that we work with together as well.

Follow this procedure:

1.     Search for facts and make a mind map. Show your friends the mind map. Does this seem like enough information – do they understand? Show Stina.

2.       Write your text. It needs to be at least 250 words. Include a picture.

3.       Change texts with someone in the group. Read and comment; all that you help each other will give me less to comment on!

4.       Put together all your texts and make sure you all read all of them.

5.       Create three questions from each part, the most important information. These questions will (together with some of Stina’s information) form the base to a test from this area.

 

Uppgifter

 • US Elections

 • The Civil Rights Movement

Matriser

En
Engelska, åk 9

SYFTET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssnar och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter, såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner,samtal, diskussioner och argumentationer. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Förstår med vägledning vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer. Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex familjen, skolan och egna intressen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man stöter på i skolan och på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, såsom redovisningar, berättelser och diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal i radio- och TV-program som handlar om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser utifrån innehållet dvs "lyssnar mellan raderna”.
TALA
Förmedlar olika slags budskap genom att berätta, beskriva, ge instruktioner, samtala, diskutera och argumentera. Innehåll kan vara vardagliga ämnen, något man varit med om, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Använder ett enkelt språk så att lyssnaren delvis kan förstå berättaren.
Använder kända ord och fraser så att lyssnaren förstår. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser eller egna åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som lyssnar lätt förstår.
Använder ett varierat språk genom att använda nyanser, omformuleringar och synonymer för att utveckla innehållet och visa flyt i språket. Beskriver, förklarar och uttrycker tankar och åsikter som tydligt framgår i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett tydligt och detaljerat sätt.
SKRIVA
Skriver olika slags texter såsom berättelser, beskrivningar, instruktioner, dialoger och argumentationer. Innehållet kan handla om vardagliga ämnen, intressen, händelser, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, skola, vänner och fritidsintressen. Använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten.
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser eller åsikter. Har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Skriver olika slags texter som har en tydlig röd tråd och som läsaren lätt förstår. Använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läser och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring olika slags texter (berättelser, beskrivningar, instruktioner, samtal, diskussioner, argumentationer). Innehållet kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Läser och förstår delvis huvudinnehållet i enkla texter, som till största delen består av vanliga och vardagliga ord. Återberättar med stöd och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i instruktioner och vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter som är anpassade till ålder. Förstår även texter inom okända ämnesområden. Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Läser, förstår och kommenterar innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet i texten även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, diskuterar och drar slutsatser kring innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.