Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado, bok 6A, kap 2

Skapad 2020-08-18 12:40 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Du ska under 4 veckor arbeta med andra kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om primtal, sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division och negativa tal.
Grundskola 6 Matematik
Du ska under 4 veckor arbeta med andra kapitlet i Eldorado 6A. Det kommer att handla om primtal och sammansatta tal, räknemetoder för multiplikation och division samt negativa tal.

Innehåll

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området Primtal och sammansatta tal

 • definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är delbart med sig självt.
 • avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.
 • ge exempel på några primtal.
 • dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att ex rita faktorträd.
 • använda delbarhetsregler för talen 2,3,4 och 5.

Mål för området Räknemetoder multiplikation och division

 • multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
 • behärska kort och lång division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämt ut.
 • avgöra decimaltalets placering vid multiplikation och division.
 • förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t ex talet 8 om det talet multipliceras respektive divideras med ett tal som är > respektive < 1.
 • huvudräkning vid multiplikation och division. 
 • överslagsräkning  vid multiplikation och division. 
 • välja passande räknemetoder  vid multiplikation och division. 
 • beräkna kostnader i köpsituationer  med t ex kilopriser.
 • beräkna t ex kilopris, literpris och meter-pris

.Mål för området Negativa tal

 • läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
 • ange motsatta tal, t ex talet -4 som det motsatta talet till talet 4.
 • storleks ordna tal där negativa tal ingår.
 • förklara t ex -10 grader Celsius är kallare än -5 grader Celsius, men att talet -10 är mindre än talet -5.
 • beräkna addition med negativa tal, t ex 5 + ( -2 ) =3 och 5 + ( -8 ) =  -3

Bedömning:

Vi bedömer ditt aktiva deltagande på lektionstid, via diagnoser, prov och muntliga redovisningar. Stor vikt kommer läggas på att du, i så stor utsträckning som möjligt, försöker använda de korrekta ord och begrepp som tas upp i momentet när du ska förklara något för en klasskamrat eller dina lärare.

Se även bedömningsmatrisen (rutorna) längre ner.

Arbetssätt:

Vi har gemensamma genomgångar inför varje lektion.

Vi kommer jobba både med uppgifter i boken och via digitala kanaler.

Vi kommer variera arbetet med laborationer och spel samt enskild färdighetsträning.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 A kapitel 2

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Definition av primtal
Du kan förklara vad ett primtal är.
Primtal eller sammansatt tal
Du kan avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.
Dela upp tal i primfaktorer
Läraren skriver t ex 12=2*2*__ Du kan tala om vilken primfaktor som saknas.
Delbarhet
Läraren visar olika tal och frågar om det är delbart med 2, 3, 4 respektive 5. Du svarar ja eller nej.

Räknemetoder multiplikation och division.

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Uppställning med tvåsiffriga faktorer
Du kan göra uppställningar med tvåsiffriga faktorer.
Huvudräkning med multiplikation med 10, 100 och 1000
Du kan multiplikationl med 10, 100 och 1000.
Huvudräkning med division med 10, 100 och 1000
Du kan dividera med 10, 100 och 1000.
Kort division, decimaler. Kort division som inte går jämt ut och lång division.
Du kan räkna ut och även visa dina uträkningar och förklarar hur du tänkt när du räknar kort division som går jämt ut.
Räkna med priser och jämförpriser
Skriva enkla kilopriser, t ex 24 kr/kg. Räkna ut vad kostnaden blir för t ex 2 kg, 1,4 kg och 0,8 kg om du vet kilopriset.
Överslagsräkning och avrundning
Läraren skriver t ex 3*198 kr och frågar om 500 kr räcker, du svarar ja eller nej och motiverar ditt svar.

Negativatal

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Tolka och visa negativa tal på tallinjen
Du kan placera ut negativa tal på en tallinje.
Jämföra och storleksordna positiva och negativa tal
Du kan storleksordna tal.
Beräkna temeraturskillnader.
Du kan lösa problemlösningar där temperaturskillnader finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: