Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 HT-20

Skapad 2020-08-18 14:07 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för Matteborgen 6a
Grundskola 6 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • Lösa problem 
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för lösa rutinuppgifter
 • Diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Arbetets innehåll


1. Decimaltal:

 När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

2. Procent och sannolikhet: 

 När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

3. Geometri

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • använda de vanligaste enheterna för area:  cm2, dm2, m2 
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper

förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

4. Koordinatsystem och lägesmått

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

5. Algebra

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav t ex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna för klara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Bedömning

 Bedömning sker efter hur väl du kan:

 • Lösa olika matematikska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för lösa olika rutinuppgifter
 • Diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid, genom diagnoser och prov.

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar,samarbete, diskussioner, våga göra fel och fråga när du inte förstår.

Arbetssätt och redovisning

Forskning visar att man lär sig bäst tillsammans med andra. Detta gör vi därför ofta dvs. vi sitter tillsammans och arbetar med någon som vi samarbetar bra med!

Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om nya områden eller tar upp områden som behövs diskuteras igen. 

Vi arbetar med problemlösning med jämna mellanrum.

I perioder tränar vi multiplikationstabellerna med olika multitest. 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva och resonera.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen Jag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod jag använt.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska samtal och diskussioner.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: