Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekens Planering 2020/2021

Skapad 2020-08-19 09:03 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Förskola
Vi kommer arbeta med boken "Ingen bil, ingen krokodil" samt ha fokus på matematik och språk.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Språkutveckling

Matematik

Modersmål

Tillgänglig utbildning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Barnen visar intresse för ord som rimmar. De visar även intresse för sagor, högläsning och böcker. De tycker även om att bygga och konstruera, skapa och måla.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd och begrepp. Utvecklas i sin kommunikation (tecken som stöd & bildstöd) och kunna återberätta. Våga leka med ord, bokstäver och begrepp så som att rimma, ljuda, känna igen ordbilder, symboler, matematiska begrepp. Få syn på matematiken i vardagen.

 

Vi vill att barnen ska kunna berätta, beskriva och argumentera. Kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud. Lära sig tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem. Barnen visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet. Barnen ska få pröva och använda olika ideér genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang.

Barnet kommunicerar och resonerar om matematikens olika delar.

Alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningen och aktiviteter.

 

Hur utmanar vi?

Vi utmanar genom att arbeta med boken "Ingen bil, ingen krokodil" av Karin Speja Palmquist.

 

 

Vad är vår förväntade effekt?

Vi vill att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

Vi vill öka barnets språkliga förståelse och förmåga att kommunicera i olika sammanhang.

Vi vill skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.

Vi vill skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

 

 Vi kommer efterhand att utveckla vår miljö både inne och ute utifrån barnens intresse med kopplingar till matematiken och språket. 

Vi har skapat 2 läshörnor. Vi tar även hjälp av vår projektor för att få böcker på storbild.

 

 

 

 

Förhållningsätt?

 

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Högläsning, polyglutt samt det som finns i vår vardag.

Barnens funderingar och frågor?

Under de första veckorna kommer vi lyssna till den valda boken och anteckna och ta vara på barnens funderingar och frågor för att ta oss vidare in i vårt tema med anknytning till språk och matematik.  

Vem gör vad och när?

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: