Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Bild: Pedagogisk planering. Peace.

Skapad 2020-08-19 11:24 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Bild
Ett digitalt projekt där du analyserar och rekonstruerar bilder från media som glorifierar vapen/våld.

Innehåll

Syfte

Att analysera och gå på djupet på en bild. 

Arbeta fram hur man kan förändra bilder och ändra budskapet. 

Vi lär oss bildbearbetning och redigering med digitala medel.

Vi arbetar även med penna och genomför idéskisser på papper.

Lära sig hur en systemkamera fungerar i enkla drag.

 

Arbetssätt

 • Du väljer ut ett foto. Det kan vara ett som du gillar eller som du inte gillar.
 • Vi skissar med penna och papper du bestämmer hur du vill förändra bilden.
 • Du både skriver och ritar hur du tänker genomföra din bild (du fotar en ny). Var ska du fotografera i vilken miljö? Behöver du hjälp av andra personer som tar kortet (du själv ska vara på bilden) eller behöver en person som ska vara modell? Behövs det eventuell rekvisita (dvs kläder, föremål).
 • Du planerar in ditt fototillfälle och har med allt vad som behövs till skolan. 
 • Du genomför din fotografering under skoltid. Skolan har kamera om du behöver. 

 

Examinationsform

Alla skisser sparas i din mapp.

Vi sätter ihop de digitala bilderna i ett bildspel som visar på skol-TV:n så alla elever och personal kan ta del utav det. 

Du måste även skriva ner din arbetsgång i Classroom och skriva en bildanalys på orignialbilden. 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas i de kunskapskrav som syns nedan.
Det här är ett stort arbetsområde och täcker in de flesta kunskapskriterierna i bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9

Matriser

Bl
Kunskapskrav i bild åk. 9

Göra bilder

F
E
C
A
Betyg A som motsvarar vad som förväntas i åk. 9 för ett A
Framställa bilder: Att göra bilder med budskap.
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att lämna in din bild - att göra en bild med ett speciellt budskap.
Du kan göra ett bildarbete som berättar något
Du kan göra ett genomarbetat bildarbete som tydligt berättar något
Du kan göra olika slags bilder och med ett väl utvecklat bildspråk förmedla ett budskap.
Framställa bilder: Att göra en bild, film, skulptur m.m. som är genomarbetad. Med rätt material.
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att lämna in din bild - att göra om - du gjorde det för snabbt - att använda just det materialet/tekniken som vi övade på - att vara rädd om materialet
Du kan göra ett bildarbete
Du kan göra ett genomarbetat bildarbete Du experimenterar och provar nya sätt.
Använder väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Kompositionen
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att göra en bild som har en helhet
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner. Det blir en helhet.
Du kan kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt. Det blir en bra helhet.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Arbetsprocess

F
E
C
A
Betyg A som motsvarar vad som förväntas i åk. 9 för ett A
Utveckla idéer: Att du driver arbetet framåt genom att be om tips, ta emot råd och lära dig nya saker
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - instruktionerna - att lyssna på genomgångarna och i din bild visa att du har inspirerats
Du kan med hjälp komma på egna idéer och jobba. Tex lyssna på genomgångarna.
Du kan ta emot inspiration från t.ex. bilder som visas på genomgångarna och sen hitta på egna idéer och bygga vidare på det du har sett.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Kan utveckla egna idéer inom olika ämnesområden och arbetar helt på egen hand.
Presentera: Att du kan berätta hur du har jobbat, tänkt (muntligt/loggbok) och vad man kan förbättra.
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att man skulle ha en idé med sitt arbete innan man började - att du har gjort något i sista minuten, ej genomtänkt - att skriva i din loggbok
Du kan presentera ditt bildarbete. Du kan berätta hur du har gjort. Du har en skiss.
Du kan presentera ditt bildarbete. Du kan berätta hur du arbetat, och vilka idéer du haft. Du har haft flera idéer (flera skisser).
Kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Kan ge välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.

Tolkning och förståelse

F
E
C
A
Betyg A som motsvarar vad som förväntas i åk. 9 för ett A
Tolka, resonera & koppla: Att förstå bilder
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att lämna in någon bildanalys - en viktig genomgång
Kan med hjälp förstå olika bilder, såväl samtida som historiska. Du kan peka ut och berätta hur de skiljer sig åt.
Du förstår olika bilder och verk, såväl samtida som historiska. Du kan säga varför de skiljer sig åt, och hur.
Kan tolka olika bilder och verk, såväl samtida som historiska. Kan resonera om och dra kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden på ett välutvecklat och väl fungerande sätt.
Beskriva: Att du kan berätta hur en bild är gjord, vad den berättar och syftet med den.
Om du får ett kryss här kan du ha missat: - att lämna in någon bildanalys - att förstå syftet med olika sorters bilder
Du kan använda några ord och begrepp som du lärt dig i bilden när du beskriver dina och andras bildarbeten.
Du väljer rätt ord och begrepp som du lärt dig i bilden när du beskriver dina och andras bildarbeten. Du skriver lite mer.
Kan, med god användning av ämnesspecifika begrepp, beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: