Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

- Hej här är vi tillsammans!

Skapad 2020-08-19 13:49 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnkonvention är lag i Sverige därför vill vi skapa ett respektfullt bemötande och bra klimat i barngruppen och i mötet mellan barn, pedagoger, och vårdnadshavare. Vi väljer att arbeta med vår värdegrund hjärtekulturen i samarbete med material från barnkonventionen. Vi vill att barnen ska få ökad förståelse i det vi gör på förskolan för att kunna göra aktiva val.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

1. Undervisningsplanering Värdegrund- hej här är vi tillsammans!

 

 

  • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 2. Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 3. Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,
 • Varför? (syfte med undervisningen)

Barnkonvention är lag i Sverige pga. det och att vi vill skapa ett respektfullt bemötande och bra klimat i barngruppen och i mötet mellan barn, pedagoger, och vårdnadshavare väljer vi att arbeta med vår värdegrund. Vi vill att barnen ska få ökad förståelse i det vi gör på förskolan för att kunna göra aktiva val och kommer därför att arbeta med lärvännerna och barnkonventionen mer tydligt

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)

Utgå från barnen och barngruppens intressen och behov och samtidigt aktivt väva in värdegrundsarbete i utbildningen.

Dela in gruppen i mindre grupper för att ge barnen förutsättningar att sträva mot målen.

Arbeta i våra lärgrupper.

Självporträttskollage, syftet är att det inte ska vara utpekande och att alla barn ska inkluderas

Gruppstärkande lekar och skapa lekmiljöer som främjar leklust och samarbete, som alla barn får tillgång till utifrån rullande schema. 

Inspirationsfilm

Litteratur

Samarbetsövningar

Synliggöra alla barn och deras verklighet.  (min bild)

Demokratiövningar Titta taket, ja och nej hörna, samtala i par, rösta.

Introducera lärvännerna igen och ha dem med i undervisningen.

Arbeta med barnkonventionen.  

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras

Reflektion sker på samling efter avslutad aktivitet (bild reflektion). I lärloggar i Unikum.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Avdelningarna  Bäcken och Havet. Vi kommer att dela in avdelningarna i mindre lärgrupper, för att barnen ska våga ta för sig och aktivt delta i undervisningen på förskolan. 

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla ansvarar för att planera och genomföra utbildningen. Dokumentation, arbete i Unikum och Bas enligt planeringen.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Skapa samarbetsmöjligheter i gruppen.

Hjälpa barnen att hitta verktyg att lösa konflikter.

Öka respekten för vår miljö.

Representera alla barn på vistet i miljön.

Ge ökad kunskap om lärvännerna.

Introducera barnkonventionen.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: