Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 Läsa Skriva Tala Lyssna

Skapad 2020-08-19 16:42 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Språk är spännande! Följ med på en resa där vi utforskar det svenska språket.

Innehåll

Läsa och skriva

Du kommer att få träna:

 • Högläsning med flyt och inlevelse.
 • Läsförståelse.
 • Muntlig och skriftlig reflektion över det du läst.
 • Berättelseskrivning med inledning, handling och avslutning med person- och miljöbeskrivningar.
 • Kamratbedömning och självbedömning.
 • Att läsa igenom, reflektera över och förbättra  dina egna texter utifrån omdömen.
 • Stavning.
 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord eller tankekartor.
 • Att skriva en enkel tidningsartikel och insändare.
 • Kombinera text och bild.
 • Skriva för hand eller med hjälp av dator.
 • Att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.

Genom:

 • Att göra olika skrivuppgifter både för hand och med dator.
 • Att läsa enskilt.
 • Gemensam läsning.
 • Språkträning: ordklasser, skiljetecken, meningsbyggnad, stavning.
 • Övningar med ordlista.
 • Träna studieteknik.
 • Kamratrespons.
 • Filmer.
 • Läsförståelseträning.

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Läsa böcker gemensamt och enskilt och skriva bokrecensioner.
 • Genomföra olika skrivuppgifter som är anpassade efter syfte och mottagare, och bearbeta och förbättra dem utifrån omdömen.
 • Ge omdömen om dina egna och andras texter.
 • Använda olika källor vid faktasökning och resonera källkritiskt.
 • Använda ordböcker när du behöver det.
 • Genomföra olika lästest och stavningstest.

Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna:

 • Att samtala om läsningens upplevelse.
 • Att muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir levande.
 • Att använda stödord, tankekarta, bilder och digitala medier för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Att lyssna till andras åsikter och framföra egna argument i samtal.

Genom:

 • Gemensamma bokdiskussioner.
 • Muntlig redovisning inför liten grupp och/eller i klass.
 • Samtal och diskussioner i grupper och/eller i klass.

 Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Att läsa gemensamma böcker och delta i bokdiskussioner.
 • Att muntligt redovisa inför klassen, mig eller en liten grupp.

Språkbruk

Du kommer att få träna:

 • Att se/höra likheter och skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken

Genom:

 • Gemensamma genomgångar
 • Att lyssna på de nordiska språken.
 • Läsa danska och norska texter.
 • Övningsuppgifter.

 Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Genom att delta i diskussioner och då kunna ge exempel på likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa, skriva, tala, nordiska språk

Läsa

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Kunna läsa med flyt och inlevelse och använda lässtrategier
 • Sv  E 6
Du läser ålderstypiska böcker med FLYTgenom att använda lässtrategier på ett ganska bra sätt.
Du läser ålderstypiska böcker med GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Du läser ålderstypiska böcker med MYCKET GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Läsförståelse
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
 • Sv  E 6
Du kan förstå texters sammanhang och budskap ganska bra. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har god förståelse för texters sammanhang och budskap och kan läsa mellan raderna och dra enkla slutsatser av det du läst. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket god förståelse för texters sammanhang och budskap och kan dra slutsatser och tolka det du läst. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap och upplevelse
Kunna diskutera textens budskap och beskriva din upplevelse av läsningen,
 • Sv  E 6
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Läshastighet
H4 - Antalet lästa ord och meningar i ord- och meningskedjetest
Du ligger under den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger precis i fas med den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger över den förväntade läshastigheten för årskursen
DLS-läsförståelse
Staninevärde
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Staninevärde 7-8-9

Skriva

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
 • Sv  E 6
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du har med några person-, miljö- eller känslobeskrivningar.
Du skriver olika typer av berättelser med tydlig struktur och innehåll och använder ett varierat språk. Du har många gestaltande beskrivningar i din berättelse vilket gör innehållet levande för läsaren.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Viss säkerhet i stavning, ganska många stavfel. Meningsbyggnaden visar på viss osäkerhet. Använder grundläggande skrivregler: punkt, stor bokstav vid meningens början, frågetecken och utropstecken med viss osäkerhet.
Relativt säker i stavningen, relativt få stavfel. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Använder grundläggande skrivregler: punkt, stor bokstav vid meningens början, frågetecken, utropstecken med viss säkerhet.
Säker i stavningen, få stavfel. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierande. Använder grundläggande skrivregler: punkt, stor bokstav vid meningens början, frågetecken, utropstecken med god säkerhet..
Berättande texter
 • Sv  E 6
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Faktatexter - söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Sammanställningar
 • Sv  E 6
Du gör arbeten med enkel struktur.Du använder ord och som hör ihop med det du skriver på ett ganska bra sätt.
Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.Du använder ord och som hör ihop med det du skriver på ett bra sätt.
Du skriver texter med väl utvecklad struktur och använder egna formuleringar. Du visar god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
 • Sv  E 6
Bild och text hänger i huvudsak ihop. Få detaljer i bilderna och få kopplingar till texten
Bild och text hänger ihop på ett ändamålsenligt sätt. Detaljerade bilder som återspeglas i texten.
Bild och text hänger ihop på ett åndamålenligt och effektivt sätt. Detaljerade bilder som bär upp texten, förstärker situationer och personbeskrivningar.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  E 6
Kan ge enkel respons till kamrat om dennes text och tar till viss del till dig av kritik angående din egen text.
Ger utvecklande respons till kamrat om dennes text och på ett relativt väl fungerande sätt bearbetar din egen text efter kritik.
Ger välutvecklad respons till kamrat om dennes text och på ett väl fungerande sätt bearbetar din egen text efter kritik.
LPC stavningstest
Du ligger under det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 3.
Du ligger precis i fas med det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 4-5-6
Du ligger över det förväntade antalet rätt på stavningstestet. Stanine 7-8-9

Tala

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Sv  E 6
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter på ett ganska bra sätt.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt på ett bra sätt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt på ett mycket bra sätt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att göra enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.

Nordiska språk

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Likheter/skillnader mellan svenska och närliggande språk
 • Sv  E 6
Du kan ge något exempel på likheter eller skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken.
Du kan ge några exempel på likheter eller skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken.
Du kan ge några exempel på likheter OCH skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: