Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan 2020/2021

Skapad 2020-08-20 14:26 i Slöinge förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Vi vill främja barnens fantasi och förmåga att berätta en berättelse. Tillsammans med barnen formar vi den rekvisita som behövs.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

En trygg och rogivande miljö främjar inspirationen och lärande. 
Vårt förhållningssätt som pedagoger speglar av sig på barnen. Vi strävar efter att vara inlyssnande och att ta tillvara på barnens reflektioner.
Lärmiljöer är utformad utifrån barnens intresse och projektet. Miljön är föränderlig.
Pedagogerna har haft gemensamma tankar kring projektet.
Mycket av vårt fokus har varit att vara inlyssnande och
Pedagogernas gemensamma förhållningssätt

Vi har haft ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö. Barnen har varit delaktiga. 
Vi vill främja hundraspråkligheten -det finns många olika sätt att lära.
Det gör vi genom att erbjuda barnen olika miljöer och olika sätt att skapa. Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga och skapa en gemenskap genom skapandet. Det främjar det kollaborativa lärandet - barnen lär tillsammans och av varandra.

Att få inspirera barnen och bygga upp en lärmiljö tillsammans med dem gör att projektet alltid är levande i alla aktiviteter vi gör.
Eftersom miljön är utformad efter projektet blir även det en inspirerande del av verksamhetens vardagliga aktiviteter.

Vi har utvecklat det systematiska kvalitetsarbete genom Google presentation, unikum, kvalitetsindikatorerna och vår Pedagogiska berättelse

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Lägga mer fokus på läs- och skrivutveckling då barnens fokus har varit matematikinriktat.

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vi vill ge barnen många olika sätt att uttrycka sig och berätta inom de estetiska lärprocesserna / 100 språkligheten. 

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina språkliga förmågor.  

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

Vi vill att miljön inbjuder till fantasi och berättande.

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Skapa olika sagomiljöer på avdelningen.

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Utgå från böckerna som fångar barnen.

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vi kommer att vara i ateljén en dag i veckan. Vi ska försöka komma ifrån gården minst 1gång / månaden. Bygga en saga i skogen kanske? Skapa en saga ihop med barnen inne på avdelningen en annan dag. 

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

Ha tydliga lärmiljöer där barnen blir delaktiga. Bjuda in barnen i samtal kring vårt projekt och hur de sedan kan vidareutveckla lärmiljöerna. Vår strategi är att vi gör grunden, barnens tankar hjälper oss framåt och tillsammans skapar vi möjligheter för barnen att få ha inflytande över sin vardag. 

Kollaborativa processer?

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Vi jobbar utifrån de olika lärmijöerna när vi presenterar sagan, t.ex om sagan handlar om en prinsessa så presenterar vi sagan i slottet.

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Vi ber dem att ta en bild vid sagoläsning hemma. Vilken bok är populär. Vad är det som fångar dem i den.

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

Låna boken till förskolan och läsa o visa för övriga barn.

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Läsa olika sagor inom ämnet.

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

Skaffa oss en kunskapsbank med olika sätt att berätta sagor.

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Slottet har fångat barnens intresse. De sitter ofta och leker vid det.

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

Börja berätta sagor för barnen vid slottet. Först färdiga sagor för att sedan övergå till egna berättelser. Detta gör vi för att inspirera barnen till att komma på egna sagor.

Tillsammans med barnen vidareutvecklar vi miljön och tillför ev. material.

Vi skapar vi rekvisita tillsammans i ateljén. 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Vi visar barnen olika sätt att berätta och gestalta sagor: Vanliga böcker, flanosagor, berätta med rekvisita, Polyglutt, teater m.m

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vi kommer att vara i ateljén en dag varje vecka. Där kommer vi att skapa med olika material och på olika sätt

 

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: