Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering Vessigebro Galaxen Stjärnan 2020/2021

Skapad 2020-08-20 15:28 i Vessigebro förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

Vi tar med oss från föregående utvärdering att vi ska ha en öppen dialog, skapa en positiv atmosfär där vi finner styrka i varandra och varandras kompetenser.  Vi vill också använda alla våra sinnen och ha många ingångar i projektet/utbildningen där alla blir inkluderade. 

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Naturvetenskap och teknik.

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

Vi vill möjliggöra för barnen att utforska Naturvetenskap på olika sätt samt skapa en förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp (samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. ?)

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

* Att de visar nyfikenhet och glädje inför att lära sig nya saker.

* att de vågar undersöka och ställa frågor och hypoteser utifrån sina förutsättningar / erfarenheter.

* att de visar tillit till sin egna förmåga. 

* att de fortsätter att utveckla sin samarbetsförmåga. 

 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

 

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

* Genom att vi lyssnar, observerar och tolkar så tar vi tillvara på deras tankar och idéer. Detta ligger sedan till grund för de lärmiljöer vi skapar samt för vilket material vi väljer att introducera för barnen på avdelningen.  

* Vi ger dem förutsättningarna för att kunna utvecklar sina frågor/ tankar och idéer.  

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

* Projektet drivs framåt av lärmiljöerna som är flexibla utifrån barnens tankar.

* Lärmiljöerna ska inspirera barnen och vara tillgängliga i den mån det går.

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

* Vi kommer att jobba i tvärgrupper tre dagar i veckan , under förmiddagen. 

* Vi planerar varannan vecka i våra tvärgrupper.

 

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

* Vi kommer att använda oss av de 100 språken / estetiska lärprocesserna. 

* Vi kommer att dela upp den stora gruppen i mindre grupper. 

* Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen. Dokumentation ( video, foto processväggar) och projektor kommer att bli viktiga verktyg för barnen och oss pedagoger där det skapas möjligheter för reflektioner och dialog. 

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

* Vissa lärmiljöer skapar vi tillsammans barnen och de får då via dialog förståelse för lärmiljön. Andra lärmiljöer ska vara en "WOW"faktor och då är miljön iscensatt i förväg av pedagogerna och då får vi pedagoger visa tydligare vad som förväntas av barnen i denna lärmiljön. 

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

* Genom våra reflektionsväggar, våra dagliga rutiner samt vår dokumentation inomhus.  

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Vi visar dem vår lärvägg och genom dokumentationen på Unikum och ute på vår gård. 

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

 

Kompetensutveckling

Läslyftet  Naturvetenskap och teknik

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Godisgruppen:

Att öppna och stänga vattenkranen?

Hur kommer vattnet ur slangen? 

Vad är det som låter / vattnets ljud?

Vad flyter och vad sjunker? 

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

Vad flyter och vad sjunker?

 

I årsgruppen

Att skapa rörelse, skapa rörelse på olika sätt. 

Att ösa och hälla.

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

Ösa och hälla

 

3-årsgruppen: 

Var bor insekterna ? Hur bor insekterna ? 

 

 

 

Under under de första dagarna av undersökningsperioden har vi lagt märke till att flera barn varit intresserade av att undersöka tvålhållare, pumpa och se hur tvålen sprutar ut och se hur det skummar av tvålen.  De undersöker vatten, öppnar vattenkranen, provar att spola, se hur de kan skapa mycket och lite. Även toalettstolen har varit intressant, speciellt ett barn har kört ner hela handen och plaskat runt nere i vattnet. En annan dag  provade han att öppna locket på toalettstolen och satte ner rumpan i stolen med kläderna på,  så han blev blöt där bak.

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

1 års gruppen

Förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen

För oss betyder det att barnen:

- Ska få möjligheter att undersöka att hälla /ösa på olika sätt med olika verktyg så som hink,spade, tratt mm och material så som sand, vatten, ris mm

#Självständighet och tillit till sin egen förmåga

För oss betyder det att barnen:

- känner sig trygga i miljön och tillsammans i gruppen och vågar undersöka , lyckas och misslyckas.

-  känner nyfikenhet och lust att lära tillsammans och enskilt.

- får uppleva genom olika sinnen.

Godisgruppen

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

För oss betyder det att barnen:  

* vågar undersöka och ställa frågor och hypoteser utifrån sina förutsättningar / erfarenheter.

(För oss betyder det att barnen få en förståelse för sambandet mellan olika delar t.ex  och få den erfarenheten till att prova något nytt)

* tilltro till sin egna förmåga 

För oss betyder det att barnen: 

 

 

 

3-årsgruppen

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

För oss betyder det att:

barnens ska utveckla sin förmåga att kunna återberätta i gruppen och i vardagen vad de upplevt / sett i aktiviteten, både verbalt, kroppsligt och genom arbete i våra lärmiljöer. 

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

För oss betyder det att: barnen ska få ökad kunskap om insekter och djur vilket gör att de kan artbestämma insekten / djuret. En mask - en daggmask. snigel - skogsnigel, spanska skogssnigeln. Vi vill också att barnen ska utforska var småkryp bor och lever.

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: