👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventering och uppstart-H2020-Bären

Skapad 2020-08-20 17:39 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Barnen ska gå i en förskola med en trygg miljö som samtidigt utmanar och inspirerar till lek och aktivitet - ett bra klimat underlättar lärande. Vår grundsyn är att barn och föräldrar alltid skall känna sig välkomna och få ett trevligt bemötande i det dagliga mötet på förskolan.

Innehåll

                                                     Trygghet och trivsel


Verksamhetens mål är att alla barn ska känna trygghet och trivsel i vår förskola genom:

 • att ha trygga återkommande rutiner

 • att pedagogerna ser alla barn i det dagliga arbetet

 • att pedagogerna ger barnen positiv förstärkning

 • att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på sina känslor

 • att barnen får vistas i en säker miljö med utbildade pedagoger
 • att alla föräldrar ska uppleva att deras barn trivs och går i en trygg förskola


Pedagogernas förhållningssätt präglas av en medvetenhet som innebär att de är närvarande, empatiska och lyhörda i samspelet med barn och vuxna.
Stort fokus läggs på verbala och icke-verbal bekräftelse av samspelpartners egna känslan samt vi stödjer barnen i sin emotionella utveckling genom att sätta ord på känslor och handlingar och skapar trygghet genom att vara närvarande och lyhörda för barnens signaler
Det är viktigt för oss att barnen får ny kunskap på ett tryggt sätt samt att barnen trivs med sina kompisar och med sina pedagoger. Vi strävar mot att arbeta med att få barngruppen att känna sig säkra och trygga på förskolan. Första veckorna ska vi inventera barngruppen där vi ska försöka se vad barnen är intresserade av. Vårt tema under läsåret är grunden av dess intresse. Vi erbjuder barnen en bred pedagogisk miljö, både utomhus och inomhus. Vi kommer så småningom ha en uppstart där vi kommer att ha olika aktiviteter och lekar.  

Uppstart:

Vi lägger stor vikt vid mötet med barnen och de samtal vi har . Tillsammans med barnen vill vi  skapa ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där varje barn för möjlighet till utveckling och lärande. Vi möter varje barn med ögonkontakt för att bli bekräftad och att barnen får känslan att bli sett.
Medvetna pedagoger som aktivt verkar för att lära känna barnen och deras familjer.  I uppstarts perioden har vi fokus på att barnen knyta an till pedagoger , barnen på avdelningen och verksamhet ,för att förskolan ska bli en naturlig del i vardagen.

Aktivt använder vi  oss av det vi ser under inskolningsperioden, att möta barnen där de befinner sig, deras behov och intressen.Fasta rutiner där samma saker händer vid ungefär samma tidpunkt varje dag, då lär sig barnen förskolans mönster och får en förståelse för vad som ska hända framöver. Det kan vara fruktstund med sång, utevistelse, mat och vila, som vi introducerar redan under inskolningen. Barnen får från start även fasta platser vid borden och på varje plats finns deras bild. Detta för att öka deras trygghet i Vad som är deras och genom tydliggöra återigen förskolans mönster för varje individ. 

 


Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens organisation, innehåll och genomförande utvärderas kontinuerligt så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Syftet är att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18