👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet

Skapad 2020-08-20 18:41 i Ängslyckans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Arbetsområdet vi kommer arbeta med kallar vi för grundverksamhet. Grundverksamhet är ett begrepp där vi arbetar med att skapa en trygg och utvecklande utbildning.

Innehåll

Grundverksamhet

 

Innehåll

 

 1. Nyckelbegrepp

 

Språkutveckling är ett huvudbegrepp som vi kommer arbeta med. Allt arbete tillsammans med barnen ska bidra till att främja barnens språkutveckling. I det arbetet kommer bildstöd, TAKK och Babblarna vara nyckelbegrepp. 

 

Bildstöd är ett arbetsredskap som vi kommer använda med alla barn för att skapa en tydlig bild över de aktiviteter och rutiner som finns på förskolan. 

TAKK, är ett begrepp som handlar om att vi pedagoger ska stimulera och främja språkutvecklingen med hjälp av tecken som vi lånar från teckenspråket i syfte att stärka det verbala språket.

Babblarna har barnen visat intresse av och därför kommer vi ta tillvara på barnens intresse genom att läsa, leka och skapa. Vi kommer även leka med ord och mungymnastik. 

 

Trygghet och samhörighet är också ett begrepp som kommer genomsyra Smörblommans utbildning. Det är viktigt att barnen känner trygghet och att de känner att de tillhör gruppen för att kunna utveckla sitt sociala samspel.

 

Lek är också ett nyckelbegrepp som kommer användas där barnen får utveckla sitt sociala samspel och upptäcka tillsammans. Med oss pedagoger som medforskare skapar vi undervisning. 

 

Grön Flagg är också ett begrepp där vi under terminen kommer arbeta med hållbart samhälle. Vi fokuserar på vatten, sopsortering och rörelse.

 

2. Planerade insatser 

I grundverksamheten finns

Samlingar

Skapande

Rytmik och rörelse 3. Metodval för planerade insatser 

Genom observationer och efterföljande reflektioner i arbetslaget samt dokumentation i lärloggar och reflektionsdokument kan vi se förändringar och utveckling i lärandet hos barngruppen. 4. Förväntade effekter 

 

Syfte med grundverksamheten är att barnen ska bli trygga, känna samhörighet och få möjlighet till att främja sin språkutveckling och börja skapa ett intresse för hållbar utveckling

 

Mål 

De målkriterier som vi tänker arbeta efter finns längst ner och är i enlighet med läroplanen. 

 

Kännetecken 

Genom kontinuerliga observationer kommer vi se vilka mål vi strävar efter. Kännetecken för dem kommer fyllas på allteftersom samt att arbetet kommer kunna följas på Unikum. 

 

Vi hoppas kunna se tecken som

att barnen utvecklar kommunikationen (med fler ord och TAKK) och visar förståelse för bildstöd vad nästa aktivitet är

att barnen är delaktiga i aktivitet

barnen visar intresse för lek

att barnen är trygga genom att visa känslor och kunna utforska lekar och aktiviteter 

att barnen själva väljer att delta vid sopsortering, exempelvis slänger matavfall och frukt till kompostina

Visar intresse och utforskar vatten när det regnar

Se motorisk utveckling i rörelserna
Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18