👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2020-08-20 22:33 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i läsa och skriva.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling.

Innehåll

Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev
i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av
årskurs 1.

På motsvarande sätt gäller att en elev i
årskurs 2 bör ha uppnått Avstämning B i slutet av
årskursen. Detta för att säkerställa att elevens läs- och
skrivutveckling fortskrider som det är tänkt.

För årskurs 3 gäller att Avstämning C samspelar med
kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet
av årskursen enligt kursplanen i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av din skrivutveckling

Avstämning A
Du börjar skriva för att uttrycka dig.
Avstämning B
Du skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
Du skriver längre texter med handling och innehåll.
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Sv SvA
Sammanställning av din läsutveckling

Avstämning A
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.
Avstämning C
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodnings-strategin.
Du urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du prövar att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelse-strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv SvA
Matematik kunskapskrav år 1-3

År 1
År 2
År 3
Omdömen
 • Ma   3
Uppskatta hur långt något är i cm eller m. T ex är en penna 12 cm lång eller 12 meter lång. (Tjänstegaranti år 1: Uppskatta antalet föremål utan att räkna. Förstå att antalet är detsamma oavsett om föremål har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
Uppskatta hur långt något är, hur stor volymen är eller hur mycket något väger. T ex ett paket mjölk innehåller 1 liter.
Uppskatta hur mycket något väger eller hur långt något är genom att relatera till något för eleven känt. T ex Jag vet att en linjal är 30 cm då är matteboken ca 25 cm för den är lite kortare än en linjal.
Begrepp
 • Ma   3
lika många fler än färre än mindre större
subtraktion addition multiplikation division summa term differens
kvot nämnare täljare
Symboler
 • Ma   3
Förklara vad + - betyder.
Förklara vad * och / betyder (multiplikation och division)
Välja rätt räknesätt och förklarar varför man valt det räknesättet. T ex Lina har 4 påsar med 4 bullar i varje påse. Vilket räknesätt är rätt för att lösa uppgiften: 4+4= 16-4= 16/4= 4*4=
Relatera begrepp
 • Ma   3
Kommunikativa lagen. 3+4 = 4+3
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Sambandet mellan multiplikation och division.
Naturliga tal
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Ramsräkna till 100. Räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50. Vilket tal som komer före och efter inom talområdet 0-100. Tiohopp upp till 100, 10, 20, 30 etc. Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-20. Fylla i ett tal som saknas på en tallinje upp till 20. Storleksordna tal upp till 20.)
Tal upp till 1000. Ordningstal upp till tolfte. Ental, tiotal och hundratal. Tallinje där tal hoppas över t ex bara vartannat tal finns med.
Tallinje där man skall placera in ett tal. T ex en tallinje mellan 0-60, var ungefär är 40? ordningstal till 100. ental, tiotal, hundratal och tusental storleksordna till 1000
Tal i bråkform
 • Ma   3
Begreppen: halva, hela Måla ett halvt geometriskt objekt t ex en halv kvadrat.
Begreppen 1/2, 1/3, 1/4. Måla en fjärdedel av en kvadrat.
Begreppen 4/5 2/3, 0,5, 0,25
Geometriska begrepp
 • Ma   3
Rita och namnge triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Kan använda ord som beskriver läge: bakom, framför, bredvid, under och över
Namnge kon, rätblock, kub, cylinder och klot Punkt, linje och sträcka. Symmetri Sidoyta,kant och hörn är.
Betydelsen av parallell och vinkel på ett geometriskt objekt.
Proportionella samband
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: hälften och dubbelt i talområdet 0-10)
häften och dubbelt i talmönster t ex 2 4 8 ?
Uträkning av ett proportionellt samband i en tabell. T ex I en triangel behövs det 3 tändstickor, i 2 trianglar behövs det 5 stickor... 1 triangel= 3 stickor 2 trianglar= 5 stickor 3 trianglar=7 stickor 4 trianglar=9stickor 5 trianglar= ? stickor
Matematiska metoder
 • Ma   3
Addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång 5+2= _+3=9 15=10+_ 7-4= 12-_=10 _-2=8 (Tjänstegaranti år 1: addition och subtraktion 0-10.)
Addition, subtraktion 0-1000. multiplikation och division 0-100. Tiotalsövergång
Användning av miniräknare. (ej kunskapskrav)
Huvudräkning
 • Ma   3
Alla talkompisar i addition och subtraktion. (Tjänstegaranti år 1: Dela upp tal i två grupper inom talområdet 0-10.)
Tal mellan 0-100 utan tiotalsövergång t ex 51+23=
Huvudräkning inom talområdet 0-20 i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Uppställning i addition och subtraktion.
Uppställning i räknehäfte ( ej kunskapskrav)
Likheter
 • Ma   3
(Tjänstegaranti år 1: Likhetstecknets betydelse och hitta ett tal som saknas. T ex 5=_+3 3+_=5)
Likhetstecknets betydelse. T ex 16-_=8
Likhetstecknets betydelse. T ex _-25=5 4+8=6+_
Avbilda
 • Ma   3
Rita en enkel bild med geometriska objekt utifrån muntliga instruktioner. T ex rita en cirkel mitt på pappret. Rita en kvadrat ovanför cirkeln etc.
Bygga tredimensionella objekt.
Se vilket tredimensionellt objekt det blir genom att se objektet "platt".
Mäta, jämföra & uppskatta
 • Ma   3
Klockan hel och halv. Mäta med linjal.
Klockan, analog tid. Tidsdifferens. Använda rätt redskap vid mätning, vägning. T ex Hur mycket väger matteboken?
Digital tid Tidsdifferens tex hur lång tid är det mellan 14:40 och 15:15?
Uttrycksformer
 • Ma   3
Rita och förklara en räknehändelse i addition och subtraktion. Bekanta sig med en fyrfältare.
Visa lösning vid en textuppgift. T ex Kalle har 9 kronor och får 9 kronor till. Hur mycket har han då? (9+9=18, 9*2=18) Lösa en fyrfältare med en given komponent. T ex 15+21= symbol:3+4= bild: 3 bollar plus 4 bollar ord/svar: Jag vet att 3+3=6, då måste 3+4 var lika med en till. räknehändelse: Jag har tre bollar och får 4 bollar till, hur många har jag då?
Lösa fyrfältare i alla räknesätten
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Läsa av ett stapeldiagram.
Fylla i en tabell eller ett diagram och läsa av det.
Göra en tabell och stapeldiagram av en egen undersökning t ex skostorlekar i klassen.
Resonemang
 • Ma   3
Förklara nästa del i ett mönster. (Tjänstegaranti år 1: Se ett mönster och fortsätta en talföljd.)
Överslagsräkning i addition och subtraktion. T ex 37+54=40+50= 90
Sannolikhet och kunna formulera en matematisk regel. T ex Lisa har blå och röda strumpor i sin låda, hur många behöver hon ta för att vara säker på att två i samma färg?
Välja & använda strategi
 • Ma   3
Lösa en textuppgift i addition eller subtraktion. T ex Lisa har 10 kulor. Hon ger sin lillasyster 3 kulor. Hur många kulor har Lisa kvar?
Lösa en textuppgift i addition, subtraktion, multiplikation eller division. T ex Martin har 3 påsar med kulor. I varje påse ligger det 5 kulor. Hur många kulor har Martin tillsammans?
Lösa en textuppgift med för mycket information. T ex Tåget går klockan 15.15 och är framme 16:45. Pelle köper en macka på tåget 16:00. Hur lång tid tar tågresan?