👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik, kulturell identitet, motorik, skapande, höstterminen 2020

Skapad 2020-08-21 09:37 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Hur vi arbetar med kultur på olika sätt genom varierande uttrycksformer.

Innehåll

Pedagogisk Planering Ht 2020

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
  • förmåga att skapa och konstruera samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur visar barnen sitt intresse för kulturliv genom olika uttrycksformer?

 


Kriterier för strävansmålet
 

Att barnen får kännedom om olika tekniker och material.

Att barnen får en ökad förståelse för olika kulturer samt får ta del av lokalt kulturliv.

Att barnens upplevelser och erfarenheter blir synliga.

 

 

Nuläge : 

Barnen visar intresse på olika sätt för material som erbjuds. Några är mer bekanta med detta och andra närmar sig materialet med försiktighet. Det finns även ett intresse för dans och sång samt litteratur och böcker i gruppen. 


Metoder för att nå målet:
 

Genom varierande uttrycksformer.
Genom att besöka biblioteket. 
Presenterar litteratur och sagor på olika språk.
 

 

Vi kommer arbeta utifrån fyra av de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Lärande bygger på variation. För att kunna urskilja ett visst fenomen måste det kontrasteras mot andra fenomen. 


Samordning av perspektiv
 - 
Barns perspektiv ska inte ersättas av ett korrekt sätt att se saker på, utan istället berikas av nya sätt att betrakta fenomenet på. Genom samtal med barnen får läraren tillgång till deras perspektiv och kan utifrån det vidga deras förståelse.


Från lokalt till expansivt språk
- Ett lokalt språk beskriver det som händer här och nu och är endast begripligt i den specifika situationen. För att kunna tala om något bortom det som sker i nuet måste man använda sig av ett expansivt språk. Ett expansivt språk är grundläggande för undervisning, då de kunskaper man lär sig är tänkta att användas i andra situationer utanför själva tillfället.

Barn behöver stöttas och utmanas -  För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem.