Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sälen - Projektuppstart

Skapad 2020-08-21 11:13 i 133441 Förskolan Sjöresan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 Barnen ska få ta del av alla barns naturupplevelse under sommaren, vad som lockar barnen i naturen och hur vi ska ta hand om den.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

Få barnen medvetna att vi måste ta hand om miljön och varandra för en hållbar framtid. Vi vill att barnen ska få förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi strävar även efter att barnen ska få kunskaper om växter och djur.

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

Samla in barnens projektuppdrag och sätta upp dom på väggen i samlingsrummet så att alla barn kan få tillgång till dem. sedan prata och reflektera med barnen om deras naturupplevelser. Prata med barnen i smågrupper, anpassade efter ålder och talförmåga, och skriva ner barnens tankar och ideér. 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

Vi har delat upp barnen i två grupper efter ålder och även delat upp dom två grupperna i mindre grupper för att lättare kunna observera, utföra och reflektera med barnen. Vi vill även att två pedagoger alltid är med på aktiviteterna för kunna genomföra och skriva ner/fotografer vad barnen säger/gör på bästa sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: