Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid projektuppstart Citronhajen

Skapad 2020-08-21 11:14 i 133471 Förskolan Kryssningen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

De globala målen som FN tagit fram ligger till grund för kommande projekt. Arbetet med hållbar framtid är därför en del i ett större sammanhang som berör flera olika länders arbete för bättre levnadsvillkor.

Barnen ska få varierade möjligheter att skapa ett intresse och känna ett ansvar för vår närmiljö, lärmiljö och vårt material.

Lära sig att vår inverkan påverkar hur jorden mår och att vi kan bidra till en bättre framtid.

Ta hand om varandra och lära av varandra. Hälsa och välbefinnande genom rörelse och fysiska utmaningar i vår närmiljö.

Skapa positiva relationer till naturen och se möjligheter att påverka samt utforska det som är intressant.

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

Få barnen att känna delaktighet i projektet från undersökningsperioden och under projektets gång.Ta tillvara och lyssna in varje barns egna tankar och funderingar. Genom att observera och lyssna in barnens olika intressen hitta en gemensam röd tråd att arbeta utifrån i gruppen. Visa att varje enskild individs möte med naturen kan se olika ut och ha olika innehåll. Vi kommer att arbeta med barnens egna bilder men även det vi tillsammans möter i naturen i grupp i vår verksamhet på förskolan.

Vi vill väcka nyfikenhet och lust att lära.

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

Visa och prata med barnen om begreppet natur, vad kan det betyda? Väcka intresset hos barnen med hjälp av nyfikenhet och frågeställningar. Observera och skriva ner det vi ser att barnen själva visar intresse för i skog och natur runtomkring oss.

Vårdnadshavare görs delaktiga genom projektuppdragsfolder om möte med naturen, föräldramöte, barngruppsinfo, samtal och lärloggar. Genom utvecklingssamtal tas vh reflektioner tillvara av oss pedagoger.

Barnens tid är ett dokument som vi tagit fram gemensamt och det betyder hur tiden som barnens har rätt till är fördelad över dagen.

Vi vill medvetet använda begreppen såsom morgonmöte, undervisning och återsamling när vi pratar med barnen och i våra lärloggar. Vi diskuterar barnens tid och levandegör detta under våra möten i arbetslaget. Det ska vara ett levande dokument i verksamheten för alla.

 

 

 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

Under förmiddagar sker undervisningen i mindre grupp med gruppen delade i 2 eller 3 mindre grupper. Tillfällen kan skapa undervisning i vissa fall även i helgrupp.

I vår lärmiljö inne har vi skapat mötesplatser där barnen automatiskt kan leka i mindre grupp. Vårt mål är att skapa platser som synliggör och inspirerar barnen i vårt pågående projekt.

Vi dokumenterar våra observationer, barnens reflektioner och frågeställningar, under olika undervisningstillfällen.

I barnens gemensamma lärlogg i skolplattformens PoB, utifrån egna anteckningar, foton, teckningar och reflektioner från olika undervisningsmoment.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: