Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Bäret

Skapad 2020-08-21 11:33 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? Att förstå människans del i naturen såsom en aktiv varelse både vad gäller förhållningsätt till vår konsumtion och allt som lever i naturen samt vikten av att vara en bra kompis. Allt vi gör påverkar naturen och kompisar.

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen? En respekt för allt som lever och ett intresse för att ta reda på hur saker och ting hänger ihop. Förstå vikten av att "bli en del av naturen för att kunna utforska den" Till exempel inte skrika. Detta gäller även hur man förhåller sig till kompisar.

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Att förstå att de i de gruppdiskussioner som uppstår kring barnens bilder har en enorm tillgång i att alla har olika tankar och ideér. Smyga i skogen. Vi behöver ha en korg med oss med luppar, böcker m.m. Under undersökningsfasen behöver vi även duka upp diverse material så att barnen har fått en möjlighet att tillskansa sig de verktyg som sedan kan användas. Såsom måleri, lera, pennor, div natur och byggmaterial men även dans och drama. Vi behöver även boka Glashusett om möjligt.

 

 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? Under vecka 36 kommer vi att arbeta med att introducera den inre miljön med 6-7 barn i taget där vi till viss del hinner fördjupa oss i materialanvändning. Vi kommer sedan under projektets uppstart så arbetar vi i tre grupper med de barn som sitter vid vårt bord. Vi behöver då skriva ner vad som intresserar barnen och hur de resonerar. Detta reflekterar vi över tillsammans på Tisdagar. Obs fotografera gärna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: