👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröndalsgården Duvans utbildning och undervisningsplan HT-20 projekt våra sinnen

Skapad 2020-08-21 14:29 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med hjälp av våra sinnen utforskar vi oss själva och vår omvärld.

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

 

 

 

Syfte:

Varför startar detta projekt? 

Vi vill inspirera barnen att utveckla en god självkännedom och självkänsla. Vi vill också väcka deras intresse för sin omvärld och sina sinnen.

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen? Hur främjar vi barns språkutveckling?

Vi pedagoger har ett tydligt och språkutvecklande arbetssätt, vi använder språket på ett medvetet sätt under hela dagen. Som komplement till det talade språket använder vi även kroppspråk för att förtydliga innebörden.

Vi benämner föremål vid dess rätta namn och använder synonymer för att berika språket. På så sätt ger vi barnen språkliga utmaningar.

Vi ger barnen talutrymme och lyssnar med intresse till vad de har att berätta, vi ställer frågor som uppmuntrar barnen till vidare samtal.

Vi uppmuntrar barnen att samtala med både oss vuxna och med de andra barnen här på förskolan.

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Att lära känna sina sinnen och med hjälp av dem även lära känna sig själv och sin omvärld.

Vi vill att barnen skall bli bekanta med olika nyanser vad det gäller sina sinnen. 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Alla barn i gruppen inkluderas i projektet oberoende av utveckling, ålder, eller förutsättningar.

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi arbetar huvudsakligen med projektet under förmiddagarna, då ofta med barnen indelade i mindre grupper där vi tar hänsyn till barnens individuella utveckling och förutsättningar. Spontana undervisningstillfällen tillkommer löpande under dagen, dessa sker med barnen både i större och i mindre grupper.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att använda olika material i vår närmiljö både ute och inne. Miljön inne på avdelningen kommer att växa fram under projektets gång.

Vi kommer skapa mötesplatser som uppmuntrar barnen till samspel och samtal sinsemellan. 

Vi känner att vi har mycket material i vår nuvarande miljö både ute i närmiljön och inne i våra egna lokaler som med fördel kan användas. När projektet växer fram ser vi vad som eventuellt kan komma att behövas och kompletterar då med det.

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Löpande samtal både i större grupper men även i mindre sammanhang. Vi tror att det blir många nya begrepp för barnen när vi undersöker våra sinnen, även motsatsord kommer lyftas fram. Genom att koppla de nya orden till arbetet med våra sinnen blir det lättare för barnen att förstå dess innebörd.

Återkommande ord kommer tex. att vara hur/vad smakar, luktar, doftar, känns, hörs och ser. Även, sött, surt, salt, mörkt, ljust, starkt, svagt osv. och kopplar dessa till vår vardag.

Samtalen kommer utöver detta vävas in under hela dagen i de situationer som uppstår. 

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

All på avdelningen erbjuds att delta. Vi kommer att arbeta i med barnen indelade i mindre grupper utifrån ålder och utveckling. 

 

Hur ska projektet dokumenteras?

Genom film, stillbilder och text (observationer)

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom lärloggar och dokumentation som sätts upp. Vi lyfter också exempel på dessa vid samtal med vårdnadshavarna.

 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi vill ge barnen en ökad förståelse och kunskap om sig själva och sin omvärld. Vi utgår från vad barnen blir intresserade av och planerar vidare utefter det. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18