Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 2020-2021

Skapad 2020-08-21 14:37 i Modersmålsskolan Helsingborg
Under läsåret arbetar vi med olika teman för att utveckla våra förmågor i att delta i samtal , läsa och skriva korta berättelser i persiska
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under läsåret kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva, samtala samt jobba med olika tema och övningar som främjar kooperativt lärandet och stärker delaktigheten och stöttning mellan eleverna i klassrummet.

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga.....

Att kunna läsa och förstå till ålder anpassande texter av olika slag.

Att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser.

Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå.

Att kunna skriva olika slags texter (sagor. brev, fakta texter).

 

Innehåll och arbetssätt:

 Dessa förmågor tränar vi genom att:

 

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)
 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre
 • Läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)
 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter
 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket
 • Vi kommer att reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
 • Träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • Träna på att skriva olika texter kopplade till temaundervisningen.
 • Träna på hur man skriver meningar med punkt på rätt ställe.
 • Träna  på att använda digitala verktyg.

Bedömning:

 Jag kommer att bedömda din förmåga genom att:

 • Läsa och förstå olika typer av texter,redovisa,ställa frågor och analysera egna och andra texter.
 • Delta i samtal och diskussioner kring aktuella ämnen/tema Förstår innehållet i en text 
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår 
 • Förstår vad andra säger och t.ex. delta i samtal 
 • Bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer 
 • Reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
läsa, skriva och samtala år 4 - 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
läsa
Du läser åldersanpassande texter med visst flyt.
Du läser åldersanpassande texter med relativt gott flyt.
Du läser åldersanpassande texter med mycket gott flyt.
Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation.
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du resonera kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Ny aspekt
Tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord och begreppsförråd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord och begreppsförråd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord och begreppsförråd.
Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt.
Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du gör korta muntliga presentationer.r
Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare.
Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.
Ny aspekt
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder dig av enkla synonymer och motsatser.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Ny aspekt
kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycks former inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i sverige
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige.
Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: