Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering 2020-21 modersmål Pashto

Skapad 2020-08-21 15:52 i Modersmålsenheten Helsingborg
Gymnasieskola Modersmål
Ämnet i modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att kunna:

 • Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 • Använda
  Ämnet i modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur. Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Ämnet ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdes kultur och den svenska kulturen.
  en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 
 • läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

 • tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna.
 • återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • skriva och analysera olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation.
 • Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text tex. böcker, tidningar, dator, Ipad, projektor.
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört och tittat tex. böcker, filmer och nyheter.
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag.
 • Tolka från modersmålet till svenska och tvärtom.
 • Resonera om kunskapsområden och samhällsfrågor som har anknytning till modersmålet.
 • Argumentera, ställa frågor och framföra dina egna åsikter.

Så här ska vi arbeta:

 • läsa en skönlitterär bok
 • titta på film och analysera
 • läsa och skriva olika texttyper, analysera olika dikter
 • redovisa ett ämne
 • kultur, musik, natur och geografiska förhållanden i språkområden, studiebesök på museet, kultur hus och Dunkers.
 • Texter valda med hänsyn till elevernas intressen som anpassa situationen och studieväg.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 • kan uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt
 • kan i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk

 

 • kan skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 • kan uttrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget

 

 • kan läsa olika texter av vardaglig karaktär
 • kan redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 • kan presentera i tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  Moe  -Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 •  Moe  -Ord- och begreppsförråd.
 •  Moe  -Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 •  Moe  -Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
 •  Moe  -Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 •  Moe  -Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
 • Kunskapskrav
 •  Moe  ABetyg A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.
 •  Moe  CBetyg C Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.
 •  Moe  EBetyg E Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
 •  Moe  ABetyg A Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
 •  Moe  CBetyg C Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
 •  Moe  EBetyg E Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
 •  Moe  ABetyg A Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
 •  Moe  CBetyg C Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
 •  Moe  EBetyg E Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.
 •  Moe  ABetyg A Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden.
 •  Moe  CBetyg C Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden.
 •  Moe  EBetyg E Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden

Matriser

Moe
Bygga Svenska - Skriva - Gymnasiets Introduktionsprogram - STEG 1 - 5

Observationspunkter för Skriva, Gymnasieskolans introduktionsprogram

STEG 1
STEG 2
STEG 3
STEG 4
STEG 5
Eleven börjar använda referensbindning i form av vanliga pronomen, till exempel: "Jag har en syster. Hon är tjugotvå år"
Eleven använder en variation av pronomen för referens- bindning, till exempel: "Vi kännde varandra och blev kompisar; Våra läraren är snäll allt de vill lära oss nya ord"
Eleven använder en större variation av konjunktioner, adverbial och bisatsinledare i textbindningen
Eleven börjar skriva i stort sett fungerande komplexa meningskonstruktioner med olika bisatser och satsförkortningar till exempel: "Choklad är inte varan som har mycket problem, men sättet att tillverka choklad, odla kakao och transportera till olika del av världen det är det som gör att det blir dålig för miljön och problem till människor /.../ Skog som försvinner desto mindre syre har alla i ekosystemen /.../ Det består svårigheten för de som odlar kakao att skapa handelsförbindelser och ta sig in på världsmarknaden"
Eleven skriver med en textbindning och meningsbyggnad som är varierad och välgjord
Eleven börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnande konjunktioner (och, eller) och vanligt förekommande adverbial (nu, på morgonen). Det är även vanligt att textbindning saknas, till exempel: "Jag spelar fotboll. Simmar."
Eleven använder mest enkel textbindning med enkla och vanliga konjunktioner (och, men), temporala adverbial (sedan, då, i går) och börjar använda vanliga bisatsinledare (eftersom, för att, när)
Eleven skriver med en varierad meningsbyggnad som omfattar både huvud- och bisatser samt anföring till exempel: "jag förstod varför jag måste studera för att jag måste få kunskap /... / plösligt gick läraren till mig och sa – Hej! jag är din mantor. Tar det lugnt du är duktig inte gråtar så längre"
Eleven har en större bredd och variation i ordförrådet med fler lågfrekventa ord och nominaliseringar än på tidigare steg, i ämnestexter använder eleven dessutom mer specialiserade ord och uttryck till exempel: "Kakao transporteras från Afrika till Sverige. Det är väldigt dåligt för miljön med dessa transport"
Eleven har ett utvecklat ordförråd och kan uttrycka sig i stort idiomatiskt och med både precision och nyansering, det utvecklade ordförrådet visar sig i lågfrekventa ord, synonymer (klen och krasslig), partikelverb (huggit ned, slösa bort), precisa mindre frekventa verb (stirra, bulta, gnissla), kollokationer och andra fasta flerordsfraser (förlorade tålamodet, sätta eld på), bildspråk (han har ett brinnande hjärta som vill komma ut ur bröstet och slå för henne för evig)
Eleven skriver med en enkel meningsbyggnad, huvudsakligen huvudsatser med rak ordföljd (subjekt – verb), adverbial kan inleda satsen men följs då av rak ordföljd, till exempel: "Nu jag kan lite svenska; Efter lunch jag ska gå gymmet."
Eleven skriver med viss variation i meningsbyggnaden och börjar använda bisatser även om texterna mest består av huvudsatser till exempel: "På klassen fanns många elever som jag känner inte; Det var svårt att prata varandra för att vi pratade inte samma språk"
Eleven kan variera sitt ordförråd utifrån uppgiften och genren (vardaglighet å ena sidan och specialisering och skriftspråklighet å andra sidan) och börjar använda liknelser och metaforer (jag hade oroligt i hjärtat) men ordförrådet domineras fortfarande av allmänna ord
Eleven klarar styckeindelningen väl i stort
Eleven är säker i interpunktion, stavning och styckeindelning
Eleven har ett vardagligt, konkret och personnära ordförråd, i ämnestexter mer specialiserat och då oftast ord som eleven mött i undervisningen (invånare, huvudstad)
Eleven börjar placera adverbial och i enstaka fall bisatser först i satsen till exempel: "när jag bodde i Syrien jag hade många kompisar"
Eleven använder oftare nominaliseringar (klimat förändringen är den viktigaste ämnet) och längre nominalfraser (mycket bra land för att bo, många elever från olika länder)
Eleven använder viss grundläggande interpunktion
Eleven har en något större bredd och variation i ord- förrådet som nu inkluderar även mindre frekventa ord som tålamod, sorglig, och ämnesrelaterade ord som älvar, odlad mark
Eleven är säkrare på stavning, interpunktion och styckeindelning
Eleven börjar använda utbyggda nominalfraser, till exempel, "sin första skolan, mitt smiknamn Hassan"
Eleven är något säkrare på stavning, interpunktion och styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: