👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 4 lå 20/21 Period 1

Skapad 2020-08-24 10:16 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi utgår ifrån böckerna Matte Direkt Borgen A och B där eleverna arbetar ett kapitel i taget. Varje kapitel har en diagnos på slutet som fungerar som delprov för området. När eleverna är klara med ett kapitel gör de diagnosen och då markeras detta i deras lärlogg. Eleverna gör också en utvärdering av kapitlet där de visar hur bra de har förstått uppgifterna. Vi arbetar också praktiskt och med ipad med uppgifter som är kopplade till varje kapitel.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

TALUPPFATTNING

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • Matteord: tal, siffra, talsort, ental, tiotal, hundratal, tusental och tallinje

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
 • Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och problemlösning
 • Matteord: addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, likhetstecken, fler - färre

 

GEOMETRI

 • Känna till något om hur man mätte längd förr
 • Kunna uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • Växla mellan olika längdenheter
 • Mäta och rita sträckor
 • Känna till namn och egenskaper på några geometriska objekt
 • Rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 • Räkna ut figurens omkrets 
 • Matteord: sträcka, längd, bredd, omkrets, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, 

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal. Ex. 5x60, 5x600
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division. Ex. 84   396
                                                        4      3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
 • Kunna multiplicera som 3 x 47, 2 x 536
 • Matteord: multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division

TABELLER OCH DIAGRAM

 • Hämta fakta ur tabeller
 • Ordna fakta i en tabell 
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Göra en avprickningstabell
 • Rita ett stapeldiagram
 • Matteord: tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram

 

Hur ska vi lära oss detta:

 • Inför varje kapitel har vi lärare genomgång och repetitioner varje lektion
 • Efter genomgången räknar eleverna själva  med stöd av lärare och kamrater
 • Eleverna kommer att få matteläxa
 • Eleverna gör en diagnos och läraren väljer sedan blå eller röda sidor 
 • Efter avslutat kapitel gör eleverna en utvärdering som läggs i deras lärlogg

Vad kommer att bedömas:

 • Diagnoserna 
 • Hur aktiv eleverna är i sitt lärande/ att de visar att de lyssnar, frågar när de inte förstår, hjälper varandra och ifrågasätter på ett positivt sätt
 • Hur bra eleverna kan förklara skriftligt och muntligt vad det är de har räknat ut och hur de har kommit fram till sina svar
 • Hur noga eleverna är med matteläxorna

Grovplanering:

Period 1:

Vecka 35-38 Kapitel 1

Vecka 39-41 Kapitel 2

Vecka 42-46 Kapitel 3 (Lov v.44)

Period 2:

Vecka 47-51 Kapitel 4

Vecka 2-4 Kapitel 5

 

Uppgifter

 • Provräkning kapitel 1, 2 och 3

 • Provräkning kapitel 1, 2 och 3

 • DIAGNOS 1

 • DIAGNOS 2

 • DIAGNOS 3

 • DIAGNOS 4

 • DIAGNOS 5

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte år 4

Taluppfattning

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp läsa och skriva enkla tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan läsa och skriva enkla tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0- 10 000 på ett relativt väl fungerande sätt.
Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje. Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda på ett relativt väl fungerande sätt.

Addition och subtraktion

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Förstå hur likhetstecknet används
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår delvis hur addition och subtraktion hör ihop samt förstår hur likhetstecknet används.
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop. Du förstår hur likhetstecknet används.
Du förstår mycket väl hur addition och subtraktion hör ihop samt hur likhetstecknet används.
Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
 • Ma  4-6
Du kan delvis addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du kan stundtals använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du förstår hur du ska addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du förstår hur du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du förstår mycket väl hur du ska addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du förstår mycket väl hur du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.

Geometri

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Växla mellan olika enheter.
 • Ma  4-6
Du kan med stöd uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Du kan med stöd växla mellan olika enheter.
Du kan uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Du kan växla mellan olika enheter.
Du kan uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm på ett väl fungerande sätt. Du kan växla mellan olika enheter på ett väl fungerande sätt.
Känna igen och kunna rita rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Kunna räkna ut omkrets.
 • Ma  4-6
Du kan med stöd känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar. Du kan med stöd räkna ut omkrets.
Du kan känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar. Du kan räkna ut omkrets.
Du kan känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar på ett väl fungerande sätt. Du kan räkna ut omkrets på ett väl fungerande sätt.

Multiplikation och division

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förstå hur addition och multiplikation hör ihop. Kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal.
 • Ma  4-6
Du har svårigheter att förstå hur addition och multiplikation hör ihop. Du har svårigheter att förstår hur du ska multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop. Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Kunna använda likhetstecken
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår till viss del hur man använder likhetstecken
Du kan och förstår hur du ska använda likhetstecknen
Du kan och förstår hur du ska använda likhetstecknen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förstå hur multiplikation och division hör ihop och kunna använda kort division
 • Ma  4-6
Du har svårigheter att förstå hur multiplikation och division hör ihop. Du har svårigheter att förstå och använda kort division.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop och kan använda kort division.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop och kan använda kort division på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

Tabeller och diagram

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp av stöd hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell
Du kan hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell.
Du kan hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa av och rita stapeldiagram
 • Ma  4-6
Du kan till viss del läsa av och rita stapeldiagram.
Du kan läsa av och rita stapeldiagram.
Du kan läsa av och rita stapeldiagram på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.