👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans enhetsmål "Normer och värden 20/21"

Skapad 2020-08-24 10:38 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Gullvivans övergripnade planering inom Normer och värden

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Varje avdelnings arbete utgår från läroplanen och kapitel 2.1 Normer och värden

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”

 • Varje avdelning arbetar med åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom eget kartläggningsarbete med rumsobservation, trygghetsvandring och genomgång av material. Arbetssättet är en del av förskolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

 • Vid behov involverar vi barnens föräldrar i ett tidigt skede för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan.

 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

Ht 2020

 

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

                                                                                                                                                                                                                               Citat från  Läroplanen om Normer och värden: ”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang”

 

Syfte Varför ska jag välja just detta?

Barnen ska genom förskolans undervisning lära sig vårt samhälles normer och värden.

 

Metod

Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder? 

Undervisningen sker  i den dagliga samvaron på Gullvivan när barn och pedagoger samtalar om normer och värden t ex hur gör man vid en konflikt?

Barnen kommer även varav indelade i mindre grupper där en pedagog undervisar utifrån materialen:

  ”Tio små kompisböcker”, skrivna av Linda Palm och Lisa Sollenberg”

 ”Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen” 

”Vännerna i Kungaskogen” från Ilka

”Alfons Åbergböckerna” av Gunilla Bergström

” Guldlock och de tre björnarna” Gammal känd saga.

Vardagliga samtal med barnen kring dessa ämnen.

 Barnen får stöd i att lära sig lösa konflikter på ett fungerande sätt. T ex att lära sig säga stopp och att lyssna och hejda sig när någon annan säger stopp.

 • När behov uppstår bjuder vi in till extra samtal med vårdnadshavare för att i samverkan med dem kunna stödja enskilda barn 
 •  
 • Vi kommer att i de styrda undervisningstillfälllena arbeta i våra mindre grupper om 6-7 barn. I de grupper som det behöves ska vi vara två pedagoger.

Förskollärare har det övergripande ansvaret för planeringen, men alla i arbetslaget tillför idéer och genomför samt utvärderar efterhand. Alla i arbetslaget ansvarar för att föra dagliga samtal med barnen, sköta konflikthantering och uppmärksamma när det finns barn som behöver extra stöd av oss pedagoger. 

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen? 

Barnens tankar och idéer ska tas tillvara vid varje undervisningstillfälle och i våra dagliga samtal .Det de uttrycker och intresserar sig för ska styra vår undervisning. Vi pedagoger vägleder även dem in på kärnan i varje boks innehåll. Böckerna ger även inspiration till att samtala om alla likas värde och om att varje barns uppfattningar och åsikter skall respekteras. 

Barnens intressen och behov finns som grund till vår undervisning, både den spontana och den planerade. Genom att barnen får arbeta i samma grupp under lång tid, ska de få möjlighet att känna sig så trygga att de kan våga uttrycka sina åsikteroch på så vis påverka undervisningens innehåll.  

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning?

Detta arbete kan kopplas till hela kapitel 2.1 Normer och värden i läroplanen.

 

  

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18