Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Svandoppingen

Skapad 2020-08-24 10:57 i 133921 Förskolan Påsen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen

 

Utifrån läroplanen ska vi ge varje barn förutsättning att utveckla:

- Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling. 

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.  

- Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

- Förståelse för naturen i helhet samt bryta ned naturen till mindre delar som tillsammans bildar en helhet. 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Syftet är att vi ska ge barnen en grund inför deras framtid. Barnen ska kunna känna igen sig och få en förståelse för det dem möter/gör nu har samband med det dem möter senare i livet. Barnen ska få redskap för att kunna träda in i rollen som en aktiv samhällsmedborgare. Målen från läroplanen som vi dels arbetar utifrån är målen som vi skrivit ovan. 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

* Vi planerar våra dagar utifrån barnens tid. Det utgör stommen i vår grovplanering. 

* Varje tisdag när vi har planering reflekterar vi gemensamt om den gångna veckan och planerar prospektivt tillsammans. Tillsammans med barnen planerar vi på morgonmöte samt reflekterar på återsamlingen. VH kommer att få uppgifter i BarngruppsINFO samt vid hämtning/lämning då samtal kan ske. Skolplattformen används som ett kommunikations verktyg för att nå ut till VH. 

* Vi är medforskande pedagoger och skapar möjligheter för utforskande tillsammans med barnen. Vi lyssnar in barnen för att kunna utmana och bemöta deras tankar/funderingar. 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

 * Vi har delat barnen i fyra mindre projektgrupper, för att ge förutsättningar för alla barn att bli lyssnade på samt bli delaktiga. Barnen kommer i början att gå iväg i 1/2-grupp, för att skapa trygghet för alla att lämna gården.

 

* Vi dokumenterar det barnen gör (process) samt resultat. Främst inom projektarbetet. Vi dokumenterar med spalter, lärplatta, mobil, estetik. Vi börjar varje projekttillfälle med att reflektera kring det vi gjorde sist. Pedagogerna roterar på grupperna så att barnen får möjlighet till allas olika kompetenser samt att pedagogerna får lära av barnen och deras olika kompetenser. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: