Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Jollen

Skapad 2020-08-24 11:15 i 133681 Förskolan Vågdalen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

UNDERSÖKNINGSPERIOD: Undervisning under september/oktober

Hållbar framtid; Barns möte med naturen

 

HÅLLBARA RELATIONER -

utveckla och skapa mellanmänskliga relationer och inskolningar där demokratiska värderingar genomsyras av vår gemensamma värdegrund och förhållningssätt. Barnen ska känna tillhörighet genom delaktighet och inflytande. Upptäcka och utforska.

Tydlig och återkommande veckostruktur och rutiner.

 

HÅLLBAR MILJÖ -

vara "rädda" om vår innemiljö, utemiljö.

 

HÅLLBAR UTEMILJÖ/SKOGEN -

Hitta en egen naturruta, en "egen" återkommande plats i skogen. Utveckla och utmana den motoriska utvecklingen, hur rör vi oss på gården/ i naturen? Allemansrätten; samla och återanvända naturmaterial - ta det som har hamnat på marken som pinnar, grenar, kottar, stenar. MAGI?

 

Barnen berättar om sina bilder i liten grupp, pedagogen dokumenterar och därefter återsamling med reflektion.

Vi tar oss till skogen.

Digitala miljöer

Litteratur,sagor - beställa böcker med naturfokus från bibblan

 

 

 

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

 

 

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Projektet ska lära barnen att värna om sig själva, sina kompisar och sin miljö

- de ska upptäcka sig själva, sina kompisar och sina förmågor

- de ska förundras och bli nyfikna på vår natur; en viss förståelse för insekter, växter och hur våra olika årstider påverkar naturen.

- utveckla sin motoriska förmåga; klättra, balansera, krypa, åla mm

 

LÄRA BARNEN ATT UTVECKLA

SPRÅK/KOMMUNIKATION

MATEMATIK

NATURVETENSKAP/TEKNIK

ESTETISKA LÄRPROCESSER

BYGG/KONSTRUKTION

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

 

 

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Genom dokumentation, trespaltare

 

Genom lek, morgonsamling, återsamling med reflektion.

 

Upprepningar, göra samma sak många gånger

 

Bilder, egna fotografier, andra konstnärliga bilder

 

Uppdragskort

 

Barnens tid uppsatt tydligt

 

- Barr och pinne -

 

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

VECKOSTRUKTUR 

 

JOLLENS VECKOSTRUKTUR HT 2020

 

 

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Rörelse

Morgonmöte/

fruktstund

Utedag på gården:  

hinderbana, balansbana,

ABC- rörelser, dans, mini-röris, bollspel.

Återsamling/

sångsamling

 

Projekt 

Morgonmöte/

fruktstund

Utedag/ Skogen (alla)

 

 

 

 

 

Återsamling/

sångsamling

 

 

 

 

 

Projekt   

Morgonmöte/

fruktstund

Utedag/ Skogen i  mindre grupp

Skapande/ estetiska läroprocesser i mindre grupp

Utforskande och lek i digitala miljöer i mindre grupp

 

Återsamling/

sångsamling

Projekt

Morgonmöte/

fruktstund

Skapande/ estetiska läroprocesser i mindre grupp.

Utforskande och lek i digitala miljöer i mindre grupp 

 

Återsamling/

sångsamling

Kulturfredag

Morgonmöte/

fruktstund

Språksamling, sagoberättande, musikäventyr.

Första fredagen i månaden gemensamt sångäventyr med Flotten

 

Återsamling/

sångsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen ska främja varje barns omsorg och utveckling och det innebär att vi pedagoger dagligen ser över helheten på förskolan.

 

 

 

 

 

 Vi dokumenterar barnens lek i skogen och deras reflektioner leken och kring barnens medtagna  bilder. 

Dokumentation genom trespaltare

Vi delar in oss i mindre grupper

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: