Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Mörten

Skapad 2020-08-24 11:26 i 133921 Förskolan Sjötomten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Vi strävar efter att sätta en grund för gemensamma förhållningssätt gentemot varandra och våra gemensamma miljöer. Vi strävar efter att synliggöra barnens delaktighet och inflytande över deras utbildning och dagar på förskolan. Vi strävar efter att använda barnens egna bilder och reflektioner i planeringen, genomförandet och utvärderingen av projektet tillsammans med barnen. 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?

 

Vårat syfte är att ge barnen en fördjupad relation till sina närmiljöer och hur vi kan upptäcka, utforska och bevara den. Vi strävar efter att barnen ska bli så självständiga som möjligt samt få ta sin tid i te.x aktiviteter, hallen, vid lunchen och när vi plockar undan. Vi strävar efter att varje barn ska få "vara sitt bästa jag" och att se möjligheter istället för problem. Vi strävar efter att ta till vara på våra olikheter, kompetenser och erfarenheter i den dagliga verksamheten för att visa på hur våra olikheter berikar. 

 

• Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

• Självständighet och tillit till sin egen förmåga

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Vi strävar efter att bygga upp miljön utifrån barnens intressen samt projektet. Vi kommer aktivt att använda skolplattformen som ett verktyg för att ta tillvara på vårdnadshavares reflektioner samt visa våran verksamhet och hur vi arbetar med läroplanen. Vi strävar efter att ha en daglig dialog med vårdnadshavarna samt i första hand låta barnen berätta om hens dag. Vi strävar efter att barnen ska få vara så delaktiga som möjligt i att bygga upp miljöer. Vi strävar efter att vi som pedagoger ska ha ett stort engagemang samt sätta oss in i vad barnen är intresserade av och utforska tillsammans med barnen. Vi strävar efter att ha en aktivitetstavla som vi kan använda vid morgonmöten och under planering, reflektion samt utvärdering av dagen. Under våran gemensamma planeringstid på måndagar är vårat mål att göra en veckostruktur/planering. På morgonmötet kommer vi börja med att gå igenom dagen för att sedan avsluta med att äta frukt. Hilda ansvara för att hämta aktivitetstavlan och Tina ansvara för att hämta frukt och Carolina hämtar barnen och samlar de på trappan. 

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi planerar att dela in barnen i grupper på fyra eller max fem beroende på vad vi ska göra. Vi strävar efter att barnens egna bilder och fotografier ska vara en del av dokumentationen samt skapa samtal och reflektioner. På onsdagar och fredagar planerar vi att besöka en plats i närmiljön då är hela gruppen med. Vi planerar att använda oss av barnens tidigare erfarenheter av figuren "Tellus" som uppstart i projektet. Vi kommer dela upp barnen i tre projektgrupper. Varje måndag på våran planering bestämmer vi vem som ansvarar för aktivtiter och på vilka dagar. Alla tre ska ha ansvar för minst en aktivitet i veckan utifrån projektet tillsammans med barnen. Vi kommer dokumentera genom filmer och bilder. Den som håller i aktiviteten har ansvar för att dokumentera. Vi strävar efter att dokumentera när vi är i skogen för att se vad barnen gör och vad de intresserar sig för. Vi kommer även observera och dokumentera det som sker under våra aktiviteter tillsammans med barnen. Vi strävar efter att varje onsdag och fredag använda projektorn efter vilan för att kunna reflektera tillsammans med barnen om dagen/veckan. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: