👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Sjölejonet

Skapad 2020-08-24 11:39 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Vi vill under denna undersökningsperiod ge barnen en känsla av att vi, alla människor, kan påverka vår egen framtid.

Vi vill också låta barnen uppmärksamma barnen på och ta del utav natur, växtlighet, djurliv samt naturelementen sol, vind och vatten. Samt så vill vi undersökandet av detta låta barnen få använda många uttryckssätt såsom; naturvetenskap, digitalitet och estetik. 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

 Syftet under projektuppstarten kommer att vara att tillsammans med barnen utforska och mötas kring deras upplevelser i och om naturen, det som finns i naturen och utforska och upptäcka det som finns i naturvetenskapens stora värld.

 

Lpfö:

- "Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

- "Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans."

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 

Vi ska observera, planera och utföra aktiviteter utifrån tema och syfte. Vi ska efter detta reflektera tillsammans med barnen. När lärloggar skrivs så kan vi pedagoger skriva våra egna reflektioner även där. Vi kommer också att skriva "grupplärloggar" som vi sedan kopierar in i en "enskild lärlogg" så att vi möjliggör för föräldrarna att delge sina reflektioner utöver den som kan ges i den dagliga kommunikationen.

Hur säkerhetsställer vi att barnens tid följs? Vår struktur/grundplanering som baseras delvis på barnens tid, förhållningssätt och arbetssätt. 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

 Vi kommer att utgå från dagens barngrupp, bemanning, ha två projektgrupper och ha stationer ute och inne (när vi har stationer så ges barnen möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande till att påverka vilken station de vill vara på och/eller börja på). Vi dokumenterar med ipad, mobil och på papper samt överför detta till skolplattformen (infobrev och lärloggar) och dokumentation sätts även upp inne på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18