Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2020-08-24 13:46 i Stadsskogenskolan Alingsås
Matematikundervisning i år 1 med "Favoritmatematik 1A" som grundbok.
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer använda oss av boken Favoritmatematik 1A.

Innehåll

 

Ämnesmål

Kommunikativ förmåga: Delta aktivt i matematiksamtal

Begreppsförmåga: Förstå begrepp som mönster, tallinje, siffra, tal, fler, färre

Analysförmåga: Förmåga att jämföra tal, upptäcka mönster, likheter och skillnader

Ämnesinnehåll

Taluppfattning och tals användning
 • naturliga tal 0-20, siffra, tal, antal
 • skriva siffrorna inom talområdet 0-20
 • markera på tallinje 0-20
 • begreppen fler färre 
 • tecken =,<, >
 • uppdelning av talen 
 • textuppgifter 
 • pengar 0-20
 • addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • likhetstecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • Tangram
 • rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • göra räkneberättelser
 • formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar då vi pratar, ritar och använder laborativt material.

Du löser uppgifter både enskilt och i samarbete med kamrater.

Du får spela spel, lösa problem, använda ipad för matematiska uträkningar och färdighetsträna.

Vi upptäcker matematik bland annat i filmer, sånger och utomhus.

 

Bedömning

Du bedöms utifrån dina kunskaper och din aktivitet på lektionerna, hur du resonerar dig fram till svaret både muntligt och skriftligt samt efter varje kapitel som avslutas med en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: