👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baklängesplanering digitalisering QR koder

Skapad 2020-08-24 14:39 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Krumelurerna finns överallt i vår vardag, men vad är det? Vi vill erbjuda barnen upplevelser bakom ”myrstacken” (QR-koden). Det blir nya upplevelser bakom varje ny kod, då utmanas de i att kommunicera med varandra för att genomföra olika uppdrag.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Vi har valt att använda oss av QR-koder för att väcka intresset för det digitala utöver spelandet. Barnen ska få möta QR-koder, vad är en QR-kod och vad används den till? Genom att använda oss av QR-koder fångas barnens nyfikenhet och intresse att ta reda på vad som döljer sig i det digitala lagret. Det kan finnas en hel värld bakom QR koderna.  Vi vill att barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Genom QR-kodsjakt skapas ett spänningsmoment som leder till ett lustfyllt och utmanande sätt att leka och lära. Därefter kommer vi använda oss av QR-koder för att skapa olika uppdrag till barnen. Genom dessa uppdrag kommer barnen att möta målen i läroplanen.

 

Generativ fråga: 

Vad är det här? Vad har man den till? Vad kallas den?

Syfte: Att barnen ska veta vad en QR-kod är och hur den används. Genom QR-koder fånga barnens nyfikenhet och intresse att ta reda på vad som döljer sig i det digitala lagret.

 

Mål ur Lpfö 18:

Vårat huvudmål är att barnen ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.


Genom QR-koderna och uppdragen som barnen kommer få när de läser av dem kommer barnen att få möta många utav läroplanens mål.


Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Specifika mål

 

Förförståelse: Barnens förförståelse är väldigt spretig. Några vet inte alls vad man har en QR-kod till medan några har koll på hur man använder QR-koder. Det var ingen som visste att det heter QR-kod. 

Förståelse: 

 

Förmågor: 

 

Begrepp: QR-kod, Ipad, Uppdrag, skanna, läsa av

 

Arbetslagets förhållningssätt:


Vetenskaplig grund: 

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

- Veta vad som är en QR-kod.

- Veta att man använder en padda och hur man gör för att skanna.  

 

Utvärderingssätt: Reflektioner, observationer, diskussioner 

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

Vi börjar med att visa en QR-kod och frågar de generativa frågorna som vi samlar på en form av mindmap.

 

Formativ uppföljning:

Efter två veckor visades samma bild och vi frågade barnen samma frågor med utökade följdfrågor. Vi såg att kunskapen och förståelsen hade utvecklats då svaren blev annorlunda. Nu har barnen fått pröva med stöd av vuxen att skanna koderna. Efter det har vi satt upp koder runt på avdelningen där barnen blivit erbjudna ipads till att själva gå omkring och skanna. 

 

Lärmiljö: QR koder runt om i både inom- och utomhusmiljön. Vi skapar en undervisningsmiljö där ett par barn får skanna uppdrag som de löser tillsammans i den takt de behöver. Vi börjar med matematikuppdrag. Såhär kan en lärmiljö se ut:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18