Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Trasten/ Bäcktisteln HT 2020

Skapad 2020-08-24 17:33 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
Grovplanering Trasten/Bäcktisteln HT 2020 Läsårets temat är Astrid Lindgren, ett tema som kommer att genomsyra vår undervisning. Boken: Draken med de röda ögonen ligger som grund i vår planering.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: HT 2020

Barngrupper: Trasten/Bäcktisteln (mellanbarn)

Målkluster:

Naturvetenskap:  Utifrån utflykter i närmiljön kommer vi att utforska småkryp och växter och där igenom skapa en förståelse för naturen. Genom att påvisa och värna om naturen kan vi lära barnen rätt förhållningssätt och delaktighet i naturen. Detta väver vi in i vårt Astrid Lindgren tema.                             

Inflytande: Barnens tankar och åsikter ska bemötas med respekt och genom att låta barnen ta ansvar kan de påverka sin vardag och få förståelse för de val de gör. Detta jobbar vi med genom vårt Astrid Lindgren tema vilket också får genomsyra den dagliga verksamheten. Barnen kommer att ha eget inflytande genom att välja fredagsaktivitet såsom skapande, motorik, hälsa. Det ökar förståelsen för demokratiska principer. 

 Personlig och social utveckling: I möte med andra och i alla situationer får barnet möjlighet att växa och utveckla sin självständighet och identitet.  Detta jobbar vi med genom vårt Astrid Lindgren tema vilket också får genomsyra den dagliga verksamheten.

Kulturell identitet Motorik och Skapande: Utifrån vårt Astrid Lindgren tema kommer vi att jobba med lekgrupper. Vi kommer även att  skapa karaktärerna i sagan om Draken med de röda ögonen genom att erbjuda barnen möjlighet att testa och undersöka olika tekniker och material. Vi kommer att jobba med både fin och grovmotorik.

Matematik: Utifrån Astrid Lindgren Tema kommer vi att arbeta med förståelsen av begrepp, problemlösning, rumsuppfattning, antal 1-10, mönster, mängd och mätning. Kommunicera matematiska begrepp och samband. 

Språk och Kommunikation: Före Bornholmsmodellen som metod stärka och utveckla barnens språk och kommunikations förmåga i lek och samspel. Använda digitala medier och utveckla intresse för skriftspråket. Jobba med Astrid Lindgren Tema.

Normer och Värden:  Utifrån Astrid Lindgren tema kommer vi att jobba med värdegrund där kamratskap, känslor och  empati vävs in i förskolans verksamhet. Arbeta med lekgrupper som metod och öva på samspel, samförstånd och turtagning med vuxenstöd. 

Syfte/Mål: Genom en tydlig struktur i verksamheten och arbete över tid skapa igenkänning både kring rutiner, i undervisningen och i utbildningen. Genom att jobba med  Astrid Lindgren Tema och utifrån sagan om Draken med de röda ögonen ska ligga till grund och vara en utgångs punkt i fin planeringen. Genom arbete med lekgrupper som metod ska vi skapa förutsättningar för barnens förmåga till sampel och konflikthantering. Vi ska utmana barnen i deras språkutveckling med Före Bornholm som metod saga 1-10. 30 min/dag. Vi ska även utmana barnen i deras kommunikation genom att expandera språket, längre meningar och andra ord. I matematiken är målet att barnen ska utveckla en förståelse för olika matematiska begrepp och antalsuppfattning 1-10. Vi ska arbeta med ett problem baserat lärande och lösnings fokuserat arbetssätt genom att ge barnen möjlighet att hitta egna lösningar så att barnens meningsskapande genom delaktighet (medskapare) och inflytande i sitt lärande kommer till uttryck. Där vi pedagoger ständigt ställer oss frågan vad, hur och varför? 

Innehåll: Undervisningstid 9.00-14.00 måndag, onsdag och torsdag. Resten av dagen/dagarna är det utbildning.

Måndag: Språk/kommunikation, värdegrund och naturkunskap.

Onsdag: Språk/kommunikation, skapande/motorik.

Torsdag: Språk/kommunikation, matematik och värdegrund.

Metoder: Vi ska fokusera denna terminen på Lesson study och Learningstudy.

Lesson study: Genom att arbeta med Lesson study som metod ska vi titta på hur vi agerar, hur barnen agerar och hur olika lektions och aktivitets upplägg fungerar. Vi ska prova olika idéer för undervisning med samma innehåll, filma och utvärdera hur vi bäst får alla barn delaktiga och hur deras tankar tas till vara.

Learning study: Genom att arbeta efter Learning study som undervisningsmetod ska vi reflekterar kring barnens lärprocesser. Vi ska göra en förbedömning, planering och efterbedömning. Lärande objekten ska vara tydliga och avgränsade. Vi ska skapa nya uppgifter på samma lärandeobjekt som ska baseras på vad de kritiska aspekterna för barnens förståelse är. Vi ska variera undervisningen och ge barnen möjlighet att urskilja vad vi vill att de ska lära sig. 

Poststrukturell ingång: Vi utgår från barnens behov, intressen och erfarenheter. Man startar upp med en undersökningsperiod där man kan se vad barnen är intresserade av.

Kärnämnen som ska beröras: HT 2020

Generativt lärande: Genom ett problem baserat och lösningsfokuserat lärande kommer vi att ge barnen möjligheter att  lära sig lära och lösa problem. Genom olika uppdrag, barnens nyfikenhet och intresse får vi syn på det generativa lärandet hos barnet, hur barnet tar sig an och angriper uppgiften.

Mentalisering: Genom att jobba med lekgrupper i olika former och konstellationer får barnen en förståelse och sammanhang om sin egen person, delaktighet och påverkan.

Självbild: Genom självständighetsträning och tilltro till sig själv jag vill, jag vågar och jag kan får barnet en stärkt självbild. Genom lekgrupper, rollekar och i dagliga möten får barnet en förståelse om sig själva, vem är jag och vilka speglingar barnet gör i andra.

Koherens: Att skapa ett sammanhang för barnen. Att de känner igen sig i undervisningen. Genom temat Astrid Lindgren skapa en röd tråd.

Exekutiva funktioner: Ge barnen rika tillfällen att tänka ut, planera för att kunna utföra olika handlingar.

Värdeord som ska beröras:

Mod: Tro på sig själv och att inte göra och säga det kamraten vill.

Engagemang: Är barnen delaktiga har de inflytande, kommer de med förslag? Vill de vara med?

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när våra leksaker går sönder?

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med stop tecken när något inte känns bra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: