Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsområden och bergsområden i Sverige

Skapad 2020-08-24 18:49 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet får du lära dig om  Sveriges skogar och bergsområden och de växter och djur som har anpassat sig till livet där. Du lär dig om varför skogen är så viktig för oss samt om vad som kan hota den.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Arbetssätt / Undervisning

Du läser faktatexter och tittar på film
Du diskuterar och tränar på att samtala kring frågor som handlar om samband skogen.
Du tränar dig i att hitta information/fakta, jämföra och skapa egna texter utifrån informationen

Konkretisering av syfte

                     Efter det här arbetsområdet ska du:

  • kunna några vanliga djur och växter i svenska skogar och berg
  • redogöra för hur växter och djur anpassat sig till ett liv i svenska skogar och berg
  • berätta om hur djur och växter har anpassat sig för liv i olika skogar och berg
  • kunna redogöra för likheter och skillnader – lövskog/barrskog och vad de beror på
  • kunna redogöra för ekosystem, näringskedja och näringsvävar
  • berätta om hur människan utnyttjat skog- och bergsområden genom århundradena och vilka effekter det har haft

 

 

Du ska kunna förklara och använda begreppen i olika sammanhang:

kalhygge, nationalpark, barrskog, tajgan, lövskog, blandskog, stam, rot, krona, trädskikt, buskskikt, fältskikt, markskikt, avverka, massafabriker, utrotningshotad, ekosystem, näringskedja/väv, nedbrytning, svampar, mycel, symbios, mikoorihza.

Bedömning / Dokumentation

Arbetsgång:

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på att:

Läsa faktatexter och titta på film om skog och berg

Begrepp

Hitta information

 

-söka naturvetenskaplig information.

- se samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen

 

Skriva faktatexter

 

-använda informationen till att skapa texter och andra framställningar 

Studera näringskedjor och näringsvävar

 

 

-upptäcka biologiska sammanhang och enkla samband i naturen

Diskussioner i klassrummet

 

Ställa frågor

 

 

Lyssna

Tala

Använda begrepp

 

 

 

 

-att berätta om sina kunskaper om biologiska sammanhang genom att använda rätt ord och berepp.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen i Sverige

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ny nivå
Faktatexter, filmer,
-använda informationen till att skapa texter och andra framställningar
Ekosystem
-upptäcka biologiska sammanhang och enkla samband i naturen
-redogöra för om sina kunskaper om biologiska sammanhang och samband genom att använda rätt ord och begrepp
Eleven deltar och är med om olika källar att söka kuskaper
Eleven deltar aktivt i temaarbetet och
Människan och naturen
- se samband mellan människors beroende av och påverkan på skog och berg
Ny aspekt

Ny rubrik

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ny nivå

Bi
Skogen v-35-42, Ht,2020 Åk 4

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Kommunikativ förmåga
Eleven deltar i diskussioner och kan beskriva, förklara samt motivera sitt tänkande.
Nivå 1 Lyssnar aktivt, deltar i enstaka diskussioner och framför åsikter utan att motivera. Tar inga egna initiativ.
Nivå 2 Lyssnar aktivt och är sporadiskt aktiv vid områden som intresserar. Följer med i diskussionen men tar få initiativ.
Nivå3 Lyssnar aktivt, framför egna åsikter och kan ge enklare motiveringar till dessa. Kan bemöta andras argument. Eleven visar också respekt för andras ståndpunkter.
Nivå 4 Lyssnar aktivt och engagerat. Bidrar med egna idéer, bemöter andras åsikter på ett konstruktivt sätt. Ställer egna adekvata frågor.
Nivå5 Lyssnar aktivt och engagerat, kan med sakliga argument, underbyggda av fakta ta ställning till och resonera kring sin ståndpunkt och väger in fördelar och nackdelar samt tid och rum.
Naturvetenskapligt arbete
Ex laborationer, exkursioner, studiebesök
Kan med hjälp skriva en enkel laborationsrapport.
Kan med viss hjälp skriva en enkel laborationsrapport
Kan självständigt skriva en enkel laborationsrapport med korrekt struktur.
Kan självständigt skriva en laborationsrapport med korrekt struktur och använder naturvetenskapliga begrepp.
Kan självständigt skriva en laborationsrapport med korrekt struktur och använder naturvetenskapliga begrepp. Drar dessutom egna relevanta slutsatser.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: