Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationsbygge med Lek-levi

Skapad 2020-08-25 07:26 i Backen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Med hjälp av leken ska vi bygga vidare på våra relationer genom samarbete

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att introducera olika lekar som passar för en större grupp för att försöka väcka ett intresse att leka tillsammans på. Lekarna ska ge möjlighet att träna på att samarbeta samt att lyssna på varandra. Detta för att förhoppningsvis stärka  de olika relationerna i våra barngrupper och se varandras värde.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen kommer att ske vid fyra tillfällen med en lektionsplanering till vardera tillfälle. Det kommer att  baseras på barnens intressen och förmågor. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektion kommer att göras med hjälp av dokumentation i form av bilder och text. Det kommer även att ske genom samtal med barnen för att de ska kunna vara med och styra sin undervisning.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Den pedagog som ansvarar för dessa tillfällen blir det pedagog som tilldelas Lek levi att arbeta med tillsammans med barnen. 

_____________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: