👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet - Solgården Blåbäret

Skapad 2020-08-25 08:28 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Förskola

Innehåll

Nuläge

Vi har en tillåtande miljö i vår verksamhet där barnen har tillgång till skapande material, både inköpt samt insamlat och tillvarataget återbruksmaterial. Vid uppstart med ny barngrupp får barnen tillsammans med pedagog möjlighet att skapa med dessa material och utforska olika tekniker. 

Mål

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera , forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod för att främja barnens utveckling och lärande på förskolan. 

Syfte 

I den skapande verksamheten ska barnen få möjlighet att uttrycka sig med olika material och tekniker. Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig grunden i färg och form genom att blanda olika färger och nyanser samt möjlighet att utforska olika sätt att skapa på. 

Syftet med den skapande verksamheten är inte att få ett färdigt resultat utan att få möjlighet att vara i en skapande process. Genom att skapa tillsammans i barngruppen får barnen också möjlighet att lära och inspireras av varandra.

Syftet med den skapande verksamheten är också att uttrycka sina tankar, känslor och samtala tillsammans med andra. Att reflektera och funderar över sin egen lärandeprocess.

Genomförande

För att uppnå vårt mål med den skapande verksamheten kommer vi låta den vara en del av de projekt och teman vi arbetar med under året, vi kommer att väva in den skapande verksamheten i såväl det planerade som det spontan. Vid planerade aktiviteter delar vi upp barnen i mindre grupper för att de ska ges möjligheten att i lugn och ro få skapa och utforska. 

Vi vill att barnens tankar och idéer ska få ta plats i den skapande verksamheten och vi kommer därför att vara lyhörda för vad barnen intresserar sig för när vi planerar de skapande aktiviteterna. 

Dokumentation

Vi dokumenterar den skapande verksamheten med foto, film och text i barnens lärloggar. Vi kommer även dokumentera genom att låta barnens verk, teckningar och målningar få hänga framme i vår verksamhet för att på så sätt skapa samtal kring vad de skapat. 

Utvärdering och Reflektion

Vi reflekterar tillsammans efter avslutad aktivitet kring vad som fungerade bra och vad behöver vi utveckla. Vi pratar också kring hur vi ska gå vidare och ta nästa steg. Vad har barnen visat intresse för och vad är det som de behöver utveckla. 

Ansvar

Vi tar gemensamt i arbetslaget ansvar för att den skapande verksamheten äger rum som ovan planerat. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18