👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparven HT 2020

Skapad 2020-08-25 13:53 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
Grovplanering För Sparven HT 2020

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: HT 2020

Barngrupper: Sparven Yngre barn

Målkluster: HT 2020

Språk och kommunikation: Ordförråd, förstå instruktioner, göra sig förstådd och förmågan att uttrycka vad jag vill och inte vill.

Normer och värden: Dela med sig, vänta på sin tur och utveckla empati för kamraterna som att göra förlåt, vara delaktig i vardagsmoment som att sortera sopor vara delaktiga i rutiner under dagen.

Personlig och socialutveckling: Träna självständighet genom t.ex. klä på sig och därigenom skapa tillit till sin egen förmåga. I lek och samspel genom stöd av vuxen utveckla sin identitet.

Kulturell identitet, motorik och skapande: Göra en kartläggning kring vilka kulturer och språk som finns representerade i barngruppen. Vi ska lära oss korta sånger på olika språk och att räkna och säga hej på olika språk ( se informationen från en APT hösten 2019). Genom utevistelse och ett gymnastik program kommer vi att arbeta med motoriken. Skapande ska läggas in utifrån vad som händer i Värdegrundsmaterialet-Kompismaterial och kanin och Igelkott.

Barns inflytande:
Vi vill i våra vardagliga situationer och undervisningar låta barnen vara delaktiga i att ta vissa beslut som tex vad dem vi leka, var vi ska gå någonstans, i skapande låter vi barnen få använda sin fantasi att få välja utformning och färg. Barnen får välja sånger, ramsor, instrument etc. i olika aktiviteter/undervisningar. 
Utifrån vårt tema Astrid Lindgren -sagor som metod blir den röda tråden i vårt arbete med de sju olika målklusterna. Vi vill låta barnen vara delaktiga i hur temat tar sin rikting. 

Matematik:
Vi kommer att arbeta med våra grundfärger. 
Att barnen ska få in räkneramsan 1-10. Vi vill utmana barnen i att få en förståelse för antalsuppfattning 1-3.

Naturvetenskap/Teknik:
Genom vår utomhuspedagogik både på gården och i våra utflykter kommer vi att utmana barnen  i att få en förståelse för djur och växter som finns i vår närmiljön. 
Genom våra byggmaterial på hemsvisten och utomhus skapar vi tillfälle där barnen får utveckla sin förmåga i att bygga och konstruera. 

 

Syfte/Mål:  Genom en tydlig struktur på dagen och arbete över tid vill vi skapa igenkänning både kring rutiner och i undervisningen/utbildningen. Kompismaterialet/Snick och Snack för yngre barn ska ligga till grund, böckerna och aktivitetsförslagen. Genom det materialet vill vi skapa förståelse för mitt och ditt, dela med sig och utveckla barnens kommunikation på olika vis. Vi ska vara aktiva och närvarande i barnens lekar och därmed utveckla barnens identitet och deras känsla av trygghet men även tillit till sig själv och andra. Vi vill få barnen att utveckla sitt språk genom vårt tema sagor, ramsor, sånger, drama, hitta sin namnbricka/foto. Vi utför planerade lekar och undervisningar vill vi få barnen att bli intresserade av färger och antal och därmed utveckla en förståelse. Vi använder oss av mycket konkret material. Arbeta aktivt för att få ett interkulturellt förhållningssätt bland vuxna och barn. Vilket innebär att det ska vara naturliga inslag av ord, sånger, bilder, föremål som representerar olika kulturer.  Genom att göra vårdnadshavarna delaktiga ska vi arbeta med de kulturer och de olika språk som finns representerade i gruppen. Vårt mål är att genom utevistelse och rörelselekar/gymnastik program utveckla barnens motoriska färdigheter.

Innehåll:

De yngre barnen ska arbetar med målen i de valda målklustren under hela dagen och har undervisning i kortare intervaller. Rutiner och trygghet är viktigt.

Måndag: Personlig och Social utveckling/Inflytande med hjälp av vårt värdegrundsmaterial och vårt Tema 

Onsdag: Utflyktsdag -Naturvetenskap och Teknik

Torsdag:  Tema - Skapande med olika tekniker

Metoder: Vi ska fokusera på utvecklingspedagogisk teori och på den Poststrukturella teorin.

 

Utvecklingspedagogisk teori: Där vi utmanar barnen efter deras förmåga och där de befinner sig. Där vi skapar struktur på dagen och ramar in våra undervisningssituationer med samma början, på samma plats med samma avslutning. Vi ska arbeta med att expandera barnens språk och utmana med längre meningar och fler ord. Vi ska variera undervisningen för få alla barn delaktiga och variera hur vi presenterar begrepp och symboler, namnen. I rutin situationerna ska vi synliggöra mönster som att efter maten tvättar vi händerna och går ut på loftet och sover. I början av terminen ska vi undersöka var barnen befinner sig och planera arbetet utifrån det.

 

Poststrukturella teori: Genom att arbeta med denna teori ska vi skapa ett förråd av perspektiv, begrepp och tankesätt att välja mellan för att kunna förstå och möta barn med varierade strategier. Vi ska arbeta med begreppen i teorin som Body-mind där vi ser hur ett lärande sker i hela kroppen. Vi ska arbeta med det rhizomatiska lärandet och låta lärandet ta nya vägar utifrån var barnen befinner sig och visa intresse för. Vi ska vara öppna och inte dela upp lärandet utan låta det ta oförutsedda vägar t.ex. för att ge barnen förståelse för olika begrepp. Genom att i skapandet arbeta med olika material ska vi se vad som händer i de socio-materiella relationerna. Vad gör barnen, vad sker och hur ser vi en utveckling kring skapande. Intra-aktion blir ett viktigt begrepp med de yngre barnen. Hur påverkar tingen, de andra barnen och utrymmena vad händer när vi använder t.ex. undervisningsrummen. Med de yngre barnen blir det transdisciplinärt lärandet viktigt, att sätta samman olika ämnen t.ex. i en sånglek som Fem små apor, blir det språk-rörelse.

Kärnämnen som ska beröras: VT 2020

Koherens: Barnens förmåga att förstå sammanhang och orientera sig för att uppleva världen som begriplig och sammanhängande behöver man lära sig att sovra bland alla intryck. 

Generativt lärande: Barnens förmåga att lära sig lära och lösa problem. Det man inte vet kan man ta reda på. Det man inte kan går att lära sig. 

Exekutiva funktioner: Barnens förmåga att planera, organisera och utföra handlingar för att förverkliga en rolig idé krävs en god planering. 

Mentalisering: Barnens förmåga att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera med sig själv och känna utan att genast göra. Att tänka efter före innan man gör något. 

Självbild: Barnens förmåga att veta vem man är och vad man kan. Att lära känna sig själv tar hela livet. Speglingen från andra ger viktiga bidrag.

Lek

Lärande

Utveckling utomhus

Tillitsbaserad organisation 

Inflytande och delaktighet

 

Värdeord som ska beröras:

Mod: Ser vi att barnet vågar söka sig till andra barn och vuxna.

Engagemang: Att vara delaktig och vilja var med.

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, var delaktiga i sortering av sopor.

Öppenhet: Visa känslor och förståelse för vad jag vill och de andra barnen vill.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet