👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö9 Samband och Förändring Del 2 ht20

Skapad 2020-08-25 14:38 i Förslövs skola F-9 Båstad
Detta arbetsområdet tar upp vad samband är och hur det kan beskrivas på olika sätt tex med grafer, tabeller och formler. Här arbetar vi främst med linjära samband eller styckevis linjära samband.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ett av de områden där matematiken blir ett mycket kraftfullt verktyg är när man ska undersöka och använda sig av samband mellan två saker tex hur långt du kommer på en viss tid när du cyklar. Detta arbetsområdet tar upp vad samband är och hur det kan beskrivas på olika sätt tex med grafer, tabeller och formler. Här arbetar vi främst med linjära samband eller styckevis linjära samband.

Innehåll

Syfte

Du ska få undersöka hur man kan beskriva samband mellan olika storheter. Det kan ske på olika sätt tex med grafer eller grafer. 

Målsättning:

Du kan...

- växla mellan olika former för att beskriva ett samband mellan två storheter,

- förstå och använda räta linjens ekvation för att modellera, dvs beskriva, samband mellan två storheter,

Krav:

Du kan ...

- göra en värdetabell från en ekvation,

- placera ut koordinater i ett koordinatsystem,

- förklara skillnaden på en storhet och en enhet

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar din förmåga att förstå begreppet linjärt samband när du växlar mellan olika former för att beskriva det. Du visar också din förmåga att resonera när du kan förklara vad ett presenterat samband betyder och använda det för att dra egna slutsatser.

Du visar att du tillräckliga färdigheter att beskriva samband då du kan läsa av och sätta ut koordinater i ett koordinatsystem och beskriva samband med ord, rita och tolka  grafer, tolka och formulera ekvationer och göra värdetabeller.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din begreppsförmåga bedömer vi genom hur väl du kan förklara vad ett samband är i allmänhet och linjära samband i synnerhet.  Detta innebär också att kunna göra meningsfulla tolkningar till vardagliga situationer.

Din metod- och kommuinikationsförmåga bedömer vi genom att se hur väl du konstruerar ordberättelser, diagram, tabeller och ekvationer för att beskriva samband. Vi bedömer också i vilken utsträckning du kan växla mellan de olika formerna. 

Din resonemangsförmåga bedömer vi genom hur väl du kan använda sambanden för att dra slutsatser och göra meningsfulla tolkningar till vardagliga situationer.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi kommer att arbeta med uppgifter där du ska beskriva linjära samband på olika sätt tex med koordinater, diagram, med ord och ekvationer. 

Vi kommer också att göra gruppövningar, tex "Avstånd-tid-samband", där du tränar dig i att följa resonemang och argumentera för dina slutsatser.

Begrepp - dessa begrepp kommer vi att arbeta med:


storhet, enheter, samband, förhållande, koordinater, koordinatsystem, variabel, linjära samband, proportionalitet, lutning, diagram, graf, ordbrättelser, värdetabeller, linjära ekvationer

 

Till din hjälp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma