Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva och läsa år 3

Skapad 2020-08-25 15:58 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Läsa, skriva, tala och lyssna
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska träna din läsförmåga så att du får lust att läsa och förstår vad du läser. Du ska träna upp din skrivförmåga och fantasi, så att andra kan ta del av det du skriver. Du ska kunna tala inför en grupp, redovisa och berätta. Du ska kunna lyssna på andra och förstå muntliga instruktioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet svenska

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket.

Centralt innehåll

Mål

Du ska kunna läsa och förstå olika sorters texter.
Du ska kunna skriva olika sorters texter.
Du ska kunna använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
Du ska kunna stava vanliga ord.
Du ska kunna samtala. I samtalet ska de andra förstå dig och du ska kunna lyssna på dina kamrater.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med läromedlet "Nyckeln till skatten", en läsebok med tillhörande arbetsbok.

Vi läser skönlitterära böcker i olika genrer både i skola och hemma. 

Vi arbetar med "En Läsande Klass" där vi tränar olika lässtrategier;

* att förutspå (Spågumman) * att ställa frågor (Reportern)

* att reda ut oklarheter (Detektiven) * att sammanfatta (Cowboyen)

* Att se inre bilder (Konstnären)

Vi kommer återberätta texter muntligt och skriftligt.

Vi kommer samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.

Du arbetar med olika skrivuppgifter och tränar på inledning, handling, avslut och en röd tråd. Du får också träna på att beskriva i uppgifterna.

Du skriver olika faktatexter utifrån de aktuella tema vi jobbar med. 

Du tränar på att känna igen berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande och återgivande texter och vad som är typiskt för de texterna.

Du tränar på att skiva meningar och att stava ord.

Vi samtalar och diskuterar olika texter i grupper. Du får träna att samarbeta och att berätta för andra och lyssna på andra.

Visa vad du lärt dig

På vårterminen i år 3 kommer du att genomföra Nationella prov i svenska. Då kommer du att få visa att din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Tidsram

Läsåret 2020-2021

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna under hela läsåret.
Jag kommer bedöma de texter du skriver,hur du  läser och förstår, talar och lyssnar utifrån de kunskapskrav som finns i läroplanen.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: