Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, åk 8

Skapad 2020-08-25 16:06 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 34 - 40 kommer vi att arbeta med området Tal. Här kommer du att lära dig mer om negativa tal och hur du kan använda potenser och prefix för att skriva taöl som är stora - jättestora - små eller pyttesmå.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Du har som mål att utveckla dina förmågor i att:

 • Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifter på ett mer utvecklat sätt. - 
 • Resonera och förklara aktuella begrepp muntligt, skriftligt, i par, grupper eller helklass (se begreppslista). - BR
 • Ta dig an, använda metoder inom- och arbeta med problemlösning (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet). -P
 • Utveckla säkerhet i användandet av metoder och beräkningar för att lösa uppgifter -M
 • Utveckla förståelsen av olika begrepp (se begreppslista),  - B

Du har som mål att utveckla kunskaper inom:

 • räkning med negativa tal, alla fyra räknesätten
 • användandet av potenser och prefix för att skriva stora och små tal
 • multiplikation och division med tal i potensform
 • användande av prefix
 • räkning med kvadratrötter

Begrepp

negativa tal- positiva tal- motsatta tal - naturliga tal - hela tal - rationella tal - irrationella tal - reella tal - potens - bas - exponent - kvadratrot - tiopotens - grundpotens - prefix - närmevärde

2. Undervisningens utformning och innehåll 

 • - Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • - Träna med uppgifter i Prio, uppgifter från ncm m.m. 
 • - Begreppa på Inläsningstjänst.se
 • - Studi.se uppgifter och filmer
 • - Problemlösning och uppgifter med EPA (Ensam-Par-Alla)

 

3. Bedömning

Hur visar du?

 Genom att:

 • Resonera kring aktuella begrepp under lektionerna i muntligt, skrift, par, grupper eller helklass.
 • Visa att du kan använda metoder på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.
 • Kommunicera/visa dina beräkningar och lösningar. Förklara hur och varför.
 • Ta dig an problem och använda olika strategier när du löser matematiska problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

När visar du?

 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Kontinuerligt under lektioner
 • i små diagnoser, tester kontinuerligt
 • Prov som du gör i slutet av området (v40)

  

4. Praktiskt arbete

Prio

- Vi jobbar i läromedlet Prio. du gör minst 2 nivåer i varje del. Du väljer tillsammans med läraren vilken nivå du startar på. 

 

Unikum

- Vi lär oss och diskuterar förmågorna i matematik 

- Minst en gång i veckan uppdateras "Lärloggen Matematik". Där finns tex aktuella Begrepp, Mål, Att göra, länkar mm. "Att göra" delar vi in i Grund, Öka och Bas. Grund är det de allra flesta ska göra. Vid undantag så kommuniceras det även lärare-elev-vh. Förutom grund finns Basuppgifter att träna på om man vill stärka sin bas i området ytterligare. Öka är en ytterligare fördjupning att jobba med efter Grund.

 

Mattekontrakt

- Vi jobbar utifrån en matte-överenskommelse i klassrummet där eleven ansvar för att följa huvudpunkterna:

1. Tala - Vi har ett bra samtalsklimat i klassen

2. Lyssna- Vara en aktiv lyssnare. Visa intresse till den som talar. Tex vända sig till denne.

3. Tänka -Vara fokuserad. Veta vad du gör och hela tiden tänka och jobba för att träna mot de mål som gäller

4.  Beteende - Accepterande, visa intresse, respektera varandras område, lyfta oklarheter, våga ta upp och lyfta funderingar och missförstånd

 

 

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: