Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2020-08-26 08:17 i Björndammens skola Partille
Att kommunicera på engelskan är det viktigaste på engelskalektionerna. Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, dramatisera, sjunga och skriva egna texter som du muntligt redovisar, ges möjlighet att tala mycket engelska i klassrummet.
Grundskola 5 Engelska
I detta arbetsområde fokuserar vi på följande förmågor: -Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, -Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, - Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt innehåll - För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:
Kommunikationens innehåll

 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 •  

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med språkliga strategier för att göra sig förstådd och förstå, detta gör vi igenom ordlekar och andra övningar.

 • Vi arbetar med muntliga övningar, lekar.
 • Vi läser och lyssnar på olika typer av texter på engelska och tränar läsförståelse.
 • Vi skriver olika typer av texter som vi anpassar till mottagare.
 • Vi arbetar med grammatik, a/an, do/does, have/had/has, am/are/is, tempus,

Bedömningsformer

 • Bedömning sker löpande under arbetets gång, genom muntligt och skriftlig framställning.

 • Prov (grammatik)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: