👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens enhetsmål "Normer och värden" 20/21

Skapad 2020-08-26 13:53 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Prästkragens övergripande planering inom Normer och värden 20/21

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Varje avdelnings arbete utgår från läroplanen och kapitel 2.1 Normer och värden
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje avdelning arbetar med åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom eget kartläggningsarbete med rumsobservation, trygghetsvandring och genomgång av material. Arbetssättet är en del av förskolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" 
 • Vid behov involverar vi barnens föräldrar i ett tidigt skede för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan.
 • Undervisning och lärande tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi ska undervisa barnen om vårt samhälles grundläggande normer och värden. 

 

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

Barnen ska få möjligheter att stärka sina kunskaper om frågor som rör vårt samhälles grundläggande normer och värden. Samtidigt ska ska de få utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Att förstå vårt samhälles grundläggande normer och värden är oerhört viktigt för att barnen sedermera ska kunna bli goda samhällsmedborgare och fungera bra i både skola och vuxenliv. 

 

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

 • Använda oss av materielen ”Tio små Kompisböcker för de yngsta” med barn födda 2017-2018
 • Använda oss av materielen ”Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen” med barn födda 2015-2016.
 • Vardagliga samtal med barnen kring dessa ämnen.
 • Konflikthantering tillsammans med barnen när situationer uppstår
 • När behov uppstår bjuder vi in till extra samtal med vårdnadshavare för att i samverkan med dem kunna stödja enskilda barn 
 • Vi kommer att i de planerade undervisningstillfälllena arbeta i våra mindre grupper om 7-8 barn. I de grupper som det behöves ska vi vara två pedagoger.
 • Förskollärare har det övergripande ansvaret för planeringen, men alla i arbetslaget tillför idéer och genomför samt utvärderar efterhand. Alla i arbetslaget ansvarar för att föra dagliga samtal med barnen, sköta konflikthantering och uppmärksamma när det finns barn som behöver extra stöd av oss pedagoger. 

 

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnens tankar och idéer ska tas tillvara vid varje undervisningstillfälle. Barnens intressen och behov finns som grund till vår undervisning, både den spontana och den planerade. Genom att barnen får arbeta i samma grupp under lång tid, ska de få möjlighet att känna sig så trygga att de kan våga uttrycka sina åsikter och på så vis påverka undervisningens innehåll.  

 

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Detta arbete kan kopplas till hela kapitel 2.1 Normer och värden i läroplanen samt många av läroplanens mål och riktlinjer (se kopplingar nedan).

  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18