Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VERKSAMHETSPLAN - SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2020/2021

Skapad 2020-08-27 09:14 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
VERKSAMHETSPLAN - SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2020/2021 Ugglan & Kråkan

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Syfte

Dagens barn lever i ett allt tuffare och mer egocentriskt samhälle.

Därför vill vi trycka på det sociala samspelet och tryggheten i gruppen.

 

Med utgångspunkt i läroplanens strävansmål har vi valt prioritera följande mål:

 

*1.Varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.  

*2. Varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.     

Målet når vi genom att:

*1.varje barn utvecklar  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.  

 

 • genom att låta barnen kunna lösa sina egna konflikter i första hand där vi finns med som stöd ifall de skulle behövas.

 • genom samlingen där alla har chans att komma till tals. 

 • genom att vi är tydliga med vad vi har för regler så alla har samma regler.

 • genom att ge leken mycket tid.

 • genom  att låta barnen ha gemensam utevistelse varje dag.

 • genom att vi som pedagoger är goda förebilder.

 • genom att bemöta alla med respekt.

 • genom att uppmuntra till att hjälpas åt och dela med sig.

 • genom att vi fokuserar på det som är bra.

 • genom att träna på att ta hänsyn och vänta på sin tur.

 

# "Gyllene regeln" genomsyrar verksamheten på förskolan.

 

# Genom vårt bemötande av- och förhållningssätt till barnen och varandra stödjer vi utvecklingen av barnens sociala och empatiska förmåga och förståelsen av alla människors lika värde.

 

*2.Varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 • genom att ge barnen positiva naturupplevelser.

 • genom att uppmärksamma dem på årstiderna och vädrets växlingar.

 • genom att låta dem uppleva och ta hänsyn till naturens djurliv och växtlighet.

 • genom att vara rädda om och vårda våra gemensamma saker.

 • genom att låta barnen delta i miljöns skötsel ute och inne. 

 • genom att vistas i samhällets och skogens miljö tillsammans. 

 

 # Alltid på barnens nivå, med fokus på upplevelser.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Syfte

Vi vill återigen trycka på att det sociala samspelet är fokus i vår verksamhet.

Mål

Med utgångspunkt i läroplanens strävansmål har vi valt att prioritera följande mål:

1. Varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära.

2. Varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

3. Varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

4. utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

 

Målen når vi genom att:

 1. Varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära.

 

 • ge leken stort utrymme efter de förutsättningar vi har.

 • sträva efter att erbjuda en trygg och positiv miljö.

 • sträva efter att ge lektid enskilt och/eller i grupp där pedagog deltar för att utveckla leken och föra den vidare. 

 • erbjuda materiel och sysselsättningar som ger träning, befäster kunskap och ger nya utmaningar.

 

# Det viktigaste för barns utveckling av förmågan att leka och lära, är tillgången till att samspela med andra barn.

 

2. Varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

 

 • sjunga traditionella barnvisor, läsa och/eller berätta traditionella sagor och leka traditionella lekar.

 • blanda nya och gamla kulturföreteelser.

 • delta i de kulturella aktiviteter som erbjuds.

 • ge varje barn möjlighet att dela med sej av sitt språk och sin kultur.

 • att uppmärksamma våra högtider och hålla liv i traditioner.3. Varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

 • lyssna aktivt och ge barnen tid att uttrycka sina tankar. 

 • sträva efter att låta barnen känna glädjen och nyttan av att använda språket som kommunikation.

 • ta hjälp av den dagliga tamburkontakten med föräldrar, för att få underlag och/att " hjälp på traven” i vardagsdialogen.

 • använda mycket sånger, ramsor, språklekar och annat språkstimulerande material t.ex. Babblarna.

 • öka användandet av stödtecken/bilder.

 • försöka att vid varje närvarotillfälle ge varje barn en lässtund anpassad till barnets utvecklingsnivå och intresse.

 

# Litteratur i alla former är en självklar del av verksamheten.

#Alltid på barnens nivå med fokus på upplevelser.

 

4.Varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

 • vi spelar sällskapsspel/brädspel.

 • vi tar tillvara på matematiska begrepp i böcker.

 • vi tar tillvara på möjligheter i samlingen. 

 • vi erbjuder regellekar/rollekar.

 • vi erbjuder barnen arbete med olika material. 

 • vi utnyttjar utmaningar i utemiljön.

 • vi utnyttjar möjligheterna vid matsituationen. 

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

 

BARNS INFLYTANDE

I förskolan läggs grunden för att barn skall förstå vad demokrati är.

Syfte

Vi vill återigen trycka på att det sociala samspelet är fokus i vår verksamhet.

 

Mål

Med utgångspunkt o läroplanens strävansmål har vi valt att prioritera följande mål:

1. Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Målet når vi genom att:

1. Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

 • att utgå från vad varje barn har med sig i kappsäcken; ex. bakgrund och familjesituation.

 • att lyssna och vara närvarande.

 • att ta vara på barnens idéer och intressen och därmed låta dem vara delaktiga i   verksamhetens utformning.

 • stötta barnens kommunikativa förmåga (språk, tecken, kroppsspråk mm) och vilja.

 • att ha gemensam samling (på avd.) varje dag.

 • att skapa mindre grupper varje dag, för att ge varje barn möjlighet att komma till tals.

 • att utmana barnen att utveckla sina tankar t.ex. "Hur tänker du nu?"

 • att undvika att belöna/ge uppmärksamhet när de avbryter, faller in i samtal – istället använda "vänta handen".

 • att uttryckt åsikt ska ge resultat/uppskattning t.ex. - "Då gör vi som du tänkt!" 

 • "Bra tänkt-så kan det också vara!"

 • att barnen ska uppleva att de blir tagna på allvar och kan göra skillnad.

 • att ta tillvara möjligheten till enkla val i vardagen.

 • att ge nya tankar, bilder och en vidgad värld genom att läsa mycket och prata böcker.

 

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Förskolan skall komplettera hemmet för genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

Syfte

Vi vill betona det sociala samspelet och förtroendet mellan förskolan och hemmet vilket är en förutsättning för barnets trygghet och trivsel.

Mål

Med utgångspunkt i läroplanen har vi följande målsättning:

Samarbetet med hemmet ska vara nära och förtroendefullt.

 

Målet når vi genom att:

 

 • sträva efter att få en bra inskolning där barn och föräldrar ska känna sig trygga. 

 • under inskolningens gång informera föräldrar om förskolans verksamhet, och samtidigt ge möjlighet att delge oss information om sitt barn. 

 • erbjuda föräldrarna enskilt samtal runt sitt barns utveckling minst en gång per läsår.

 • vi lägger stor vikt vid den dagliga tamburkontakten.

 • vi strävar efter att på olika sätt presentera dagens händelser, Unikum, foton, barnens alster o.s.v.

 • avdelningens planering syns tydligt i tamburen.  

 • verksamhetsplanen är tillgänglig på Unikum.

 • vi har gemensamma fester, t.ex. sommarfest.

 

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Syfte

För att få en bra övergång som fungerar från båda parter.

 

Mål

Med utgångspunkt i läroplanen har vi följande målsättning: 


1. Vi samverkar med förskoleklass, skola och fritidshem för att barnen ska få ett bra avslut och övergång till förskoleklass. Särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Målet når vi genom att:

– vi följer kommunens arbetsplan och riktlinjer för samverkan.

Måluppfyllelse

Hur gick det? Har ni nått målet? Beskriv!

 

Analys

Beskriv hur barnen har utvecklats utifrån vårt arbete? Var det rätt arbetssätt? Varför blev det som det blev?

 

Förbättringsåtgärder

Beskriv hur ni skall arbeta vidare för att nå bättre måluppfyllelse?

EGNA ENHETENS GEMENSAMMA MÅL

Norra enhetens målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och tycka det är roligt att komma till oss.

Vi fokuserar på barnens trygghet där de är på sin egen avdelning i samverkan med andra avdelningar.

Närheten till naturen, lekplatser och idrottsplats inspirerar oss att arbeta med natur och miljö och barnen har en naturligt bra motorisk miljö.

Vi arbetar mycket med barns språkutveckling. För att utveckla och förstärka barnens språk använder vi oss dagligen av teckenkommunikation.

KOMMUNALA MÅL

(Avvaktar 2019 års mål)

 

SAMMANFATTNING AV BARNENS UTVECKLING OCH LÄRANDE

Välj utifrån era observationer och dokumentation något som beskriver barnens lärande och utveckling.SAMMANFATTNING AV LÄSÅRET

Beskriv med egna ord hur ni har upplevt läsåret och ert gemensamma arbete:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: