Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor 20/21

Skapad 2020-08-28 08:33 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi kommer att arbeta med tema Sagor detta läsåret, med en början i berättelsen om Hans och Greta.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi ser att gruppen tycker mycket om rörelse och utmaningar i sin motorik och kroppsuppfattning, de tycker om att utmana sig själva och har tilltro till sin egna förmåga. De väljer gärna lekar som cykla, klättra, gräva, bollkastning och utforskande i skogen. De visar intresse för att uttrycka sig på olika vis genom skapande och konstruktion. Gruppen tycker om att prova olika identiteter och utmana sig själva och varandra i sina och andras roller genom drama-lek med sig själva och figurer, dans och skapande. Pedagogernas ansvar i detta är att se varje barn och vägleda dem där de befinner sig. Pedagogerna är närvarande för att kunna inspirera och utmana barnen i stunden för att skapa nyfikenhet och en lust till att utforska mer. 

Pedagogerna har som utgångspunkt att synliggöra temat och materialet för barnen ur flera olika perspektiv för att fördjupa förståelsen och utforskandet, men också för att barnens intresse, nyfikenheten och inflytande är i centrum. 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Respekt och förståelse för alla människors lika värden och de mänskliga rättigheterna 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att..
 

 • Vi lyfter mångfald och olikheter bland människor genom drama, dans, lekar, böcker, dokumentation och diskussioner. En dag i veckan fokuserar vi undervisningen mer på värdegrundsarbetet, barnkonventionen och ett främjande och förebyggande arbete mot trakasserier och kränkningar. Under läsåret kommer vi även prata om ”stopp min kropp”.
 • Vi använder oss av intervjuer tillsammans med barnen för att synliggöra deras perspektiv på deras vardag i förskolan. Vi använder oss av glada och sura bilder där barnen kan delge sin känsla för olika saker som de möter i förskolan så som aktiviteter, rum, lekar eller andra situationer som de erfar under dagen. 
 • Måltid och vila är de fasta rutiner som vi har under dagen. Under vilan finns även möjligheter för att gå igenom den pedagogiska dokumentationen och få syn på hur barnen erfarit och tagit till sig aktiviteten på förmiddagen. Det blir möjligt att få syn på andra sätt att tänka på och reflektera kring det som de har upplevt. 
 • Pedagogerna är goda förebilder för barnen och ställer utmanande, normkritiska frågor för att diskussioner om den berikande mångfalden och allas lika värde lyfts bland barnen. 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 • Vi samtalar med barnen om vad de intresserar sig för och är nyfikna på, vi observerar barnens utforskande i leken och dokumenterar deras upptäckter. 
 • En dag i veckan planerar vi att vistas i skogen där vi utforskar djur och natur och hur miljön runt omkring oss ser ut. En dag i veckan har vi ett lite mer utforskande arbetssätt där vi möter olika kemiska processer och fysikaliska fenomen. Kemiska processer som vi skulle kunna vilja titta närmre på är fast, flytande och gasform och hur olika ämnen reagerar med varandra. Exempel på fysikaliska fenomen som vi vill titta närmre på skulle kunna vara friktion och flyta/sjunka.
 • Under matsituationen och vila/pedagogisk dokumentation så samtalar vi om de olika processerna, fenomenen och utforskandena som vi har gjort under dagen för att utveckla och utmana tankegångarna.
 • Pedagogerna finns med för att fånga upp och synliggöra barnens upptäckter och reflektioner och att kunna fördjupa deras upplevelser och få syn på olika sätt att förstå och erfara de kemiska processerna, natur och fysikaliska fenomenen. 

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 

 • Vi har saga som tema där barnen är med och fördjupar sin förståelse för hur sagor är uppbyggda och vad en saga är för något. Vi läser böcker, berättar berättelser, lyssnar på varandra och ramsar tillsammans.
 • Vi sätter ord på och samtalar med barnen i allt vi gör och genom böcker för att ett nyanserat språk ska bli tillgängligt för barnen. Vi utforskar språket och hur man kan använda det i olika sammanhang, samt leker med ord.

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 

Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 

 • Vi utvecklar förmågan att urskilja, sortera och klassificera i lek med ett syfte i att synliggöra barnens egna sätt att sortera. Vi vill utforska olika mönster och få syn på olika egenskaper hos materialen som vi använder oss utav. 
 • Pedagogerna använder de korrekta matematiska begreppen i samtal med barnen för att göra dem medvetna om vad man kallar de olika matematiska fenomenen som de stöter på i aktiviteterna.

 

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 

 • Vi använder oss utav intervjuer med barnen i mindre grupper för att få syn på deras önskemål av olika sätt att röra på sig.
 • Motorik, koordination och kroppsuppfattning är viktig för barnens utveckling och lärande och barnen visar ett stort intresse för det. Vi utforskar olika sätt att röra sig på genom hinderbanor, lekar, skogspromenader, och dans. Vila och återhämtning är också en viktig del i den goda hälsan. 
 • Vi lyssnar till barnens intressen och önskemål och ser vilka behov och utvecklingsmöjligheter de har. Vi samtalar med varandra om hur viktigt återhämtning, näringsrik mat och hur man mår på insidan är för ett gott välmående.

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

förståelse för demokratiska principer och förmåga att sammarbeta, fatta beslut i enlighet med dem


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


Målet når vi genom att

 • Vi samtalar om vad demokrati är och utforskar det genom röstning för exempelvis vilken ramsa vi vill ha till maten, vilken bok vi ska läsa, vilken lek vi ska leka. Barnen får en inblick i hur demokrati fungerar genom röstning vid konkreta situationer på förskolan. 
 • Vi intervjuar och diskuterar med barnen i mindre grupper om deras förståelse för demokrati och låter det fortsatta arbetet utgår ifrån barnens tankar och idéer. 
 • Syftet är att barnen ska få utforska hur demokrati fungerar rent konkret, hur det påverkar och hur barnen kan påverka sin egen vardag med hjälp av demokrati. Pedagogerna finns med i diskussionerna genom att synliggöra och utmana barnens reflektioner kring demokrati. 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: