Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio små kompisböcker

Skapad 2020-08-28 08:49 i Tottens förskola Åre
Förskola
Tio små kompisböcker handlar om hur det är att vara en bra kompis. Berättelserna tar utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin vardag. - Hur gör man en kompis glad? - Hur kan man göra när man gjort någon ledsen? Här får vi följa med Kanin och Igelkott och lära oss tillsammans.

Innehåll

  • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi tänker använda oss av böckerna ”Tio små kompisböcker”, skrivna av Linda Palm och Lisa Sollenberg för att arbeta vidare med att barnen ska få grundläggande kunskaper kring vårt samhälles normer och värden.

 

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

Detta arbete kommer att ske i mindre grupper men spontant under dagen. Vi kommer att ha kompisböckerna som ett komplement till vårt projektarbete och arbeta med böckerna där det behövs. Vi kommer att läsa en bok i taget, föra boksamtal och använda händelserna i böckerna kopplat till vårt värdegrundsarbete Samspel som lyfter. 

 

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

 •  
 • Barnen kan få möjligheter att stärka sina kunskaper om frågor som rör vårt samhälles grundläggande normer och värden. Samtidigt får de utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Barnen kan genom böckerna känna igen sig och förhoppningsvis våga tala om saker som är svåra genom att samtala runt böckernas respektive berättelser. Böckerna kommer att på olika sätt att användas för att ge inspiration och leda till samtal om olika områden inom normer och värden.

 

 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnens tankar och idéer ska tas tillvara vid varje undervisningstillfälle. Det de uttrycker och intresserar de ska styra vår undervisning, även om vi såklart vägleder de in på kärnan i varje boks innehåll. Böckerna ger även inspiration till att samtala om alla likas värde och om att varje barns uppfattningar och åsikter skall respekteras. Böckerna finns synliga för barnen och finns där när de själva vill läsa någon av böckerna. 

 

 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Detta arbete kan kopplas till hela kapitel 2.1 Normer och värden i läroplanen samt många av läroplanens mål och riktlinjer (se kopplingar nedan).

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: