👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker skogen!

Skapad 2020-08-28 09:58 i Tvets förskola Orust kommun
Ett årslångt projekt om skogen med Lillasyster kanin som guide
Förskola
Vi har valt att arbeta med skogen med hjälp av ugglan Helge och lillasyster kanin.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?      

Förra årets tema "skogen" gav så mycket positivt för gruppen att vi vill fortsätta utforska vår närmiljö. Naturens skatter finns överallt och väcker frågor och lust hos barnen att ta reda på mer och vara försiktiga med småkryp, djur och växter. Vi kommer lära oss mer om djur och växter i skogen. Skogen kommer även att komma in på Knopparna i form av en kub som kommer bli en mysig skogshörna. Till vår hjälp kommer vi att få en ny kompis, Lillasyster kanin som är en busig kanin som kan berätta om sina kompisar i skogen men även om sina rädslor och fiender. Vi kommer att planera samlingar och aktiviteter utifrån barnens intressen, lust och glädje är förutsättningen för att lära!

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- bjuda in varandra i leken
- erbjuda varandra hjälp när det behövs
- sätter ord på sina känslor
- våga säga stopp när man inte vill
- delar med sig

Målet når vi genom att.. 

- vi som pedagoger kan visa genom ord och handling att vi lyssnar och respekterar varandra 

- vi förstår och sätter ord på individens känslor.  

- vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och samarbeta.

- vi utgår ifrån att alla är lika mycket värda och behandlar alla lika.

- vi använder oss av kompisböckerna för samtal och reflektion tillsammans med barnen  

Omsorg och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- visa igenkänning för sagor, ramsor och sånger 
  


Målet når vi genom att

- vi arbetar med digitala verktyg för att berätta sagor, lyssna på musik och projicera lärmiljöer
- använda oss av böcker, sagopåsar, handdockor och rollspel
- använda oss av ett medforskande förhållningssätt


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- använda och förstå innebörden av begreppet prepositioner
- urskilja antal, längd, mönster, ordning, tal och former


Målet når vi genom att

- använda oss av rutinsituationer som mat, samling, på- och avklädning
- lek inne och ute

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- visa ökad kunskap kring olika djur och växter i skogen
- visa hänsyn och ta ansvar i skogen för djur och natur (allemansrätten)
- få intresse för skogen och naturens material och möjlighet att skapa och fantisera kring naturens material. Få använda alla sinnen i möten med skogen.

Målet når vi genom att

 • - Prata om olika djur
 • - Använda olika djurappar för att kunna synliggöra djuren mer
 • - Låna böcker från biblioteket om djur
 • - Lekar, sånger och sagor som är kopplade till djur 
  - Handdockor 
 • - barnen hittar och använder de nya lärmiljöer vi skapar
 •  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

-  använda sin kreativitet och uppfinningsförmåga i lek och samling m.m.

Målet når vi genom att

- Samla naturmaterial och återbruk för skapande.
- Skapa sagor tillsammans, med figurer som vi byggt.
- Skapa lärmiljöer tillsammans med barnen både inomhus och utomhus.
- använda oss av olika uttrycksformer som skapande, sagor, sånger och dramatisera

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- förstå hur deras handlingar påverkar andra vuxna och barn
- uttrycka vad de vill i olika situationer
- värna om miljö och material
- städa efter avslutad aktivitet

Målet når vi genom att
- alla (barn och vuxna) hjälps åt att ta hand om våra miljöer och material både inne och ute
- ge barnen förutsättningar för detta genom att ha tydliga bildstöd på materialet.
- ge barnen stöttning vi städning exempelvis nu städar vi alla gula legobitar eller ge en sak i taget och ställa på rätt plats

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Genom att titta på vår dokumentation och reflektion under året har vi gjort vår utvärdering. 

Normer och värden

1.     Vi ser att de större väljer att leka i olika lekkonstellationer vid rollek. De små leker fortfarande bredvidlek. Däremot försöker de lite äldre barnen att bjuda in yngre och tilldela roller i lek. Leken har utvecklats i gruppen på ett fint sätt t.ex. i rollek.

Vi ser att flera barn erbjuder hjälp med tröst eller hämtar något. Spontana kramar till varandra som vi uppmärksammar som mycket positivt. Tummen upp!

Barnen kan inte alltid säga själva hur de upplever sina känslor, men vi hjälper till att sätta ord på vad de känner. Vi upplever att barnen har fått ökad förståelse för varandra.

Vårt mål har varit att barnen skall kunna säga stopp när man inte vill vara med på en lek eller liknande. Stopphanden fungerar bland några barn, men ofta krävs fortfarande vuxenstöd.

Vi ser att de äldsta barnen har utvecklat sin förmåga att dela med sig, de lite yngre barnen behöver fortfarande stöd.

Metoder/arbetssätt blev framgångsrika är att vi som pedagoger kan visa genom ord och handling att vi lyssnar och respekterar varandra genom att vara goda förebilder.

Genom att vi förstår och sätter ord på barnens känslor. Genom att vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och samarbeta. 

Omsorg, utveckling och lärande

Vi ser att barnen visar igenkänning för sagor, ramsor och sånger. Det har varit tydligt att sång, musik och dans varit populärt i barngruppen. Vi har kunnat utöka repertoaren kontinuerligt under året. Vi har arbetat med digitala verktyg för att berätta sagor och projicerat lärmiljöer.
Vi har arbetat med innebörden av begreppet prepositioner mycket på samling men även i rutinsituationer. Vi ser att ett målmedvetet arbete gett resultat då barnen och visar på att ha utvecklat förståelse för dessa begrepp.
Även förmågan att urskilja antal, längd, mönster, ordning, tal och former är något vi arbetat med på samling men även i tamburen och i skogen.

Barnen har visat tydligt en ökad kunskap kring olika djur och växter i skogen genom att vi regelbundet gått till skogen men också målmedvetet arbete vid samlingstillfällen.
Tillsammans med barnen har vi reflekterat kring vad man får göra i skogen och hur vi visar hänsyn och ta ansvar i skogen för djur och natur.
Vi har använt vår kreativitet och uppfinningsförmåga i lek och samling. Ett bra exempel på det är vårt fina glasskåp som fick bli bostad till Lillasyster kanin och ugglan Helge. Det blev så spännande att de bodde där inne och kom med små intressanta uppdrag för att vi tillsammans skulle lära oss mer om skogen.

Metoder/arbetssätt blev framgångsrika var vår uppfinningsrikedom. Vi har flera goda exempel på detta. Vi planerade för ca tio olika djur som vi ville att barnen skulle lära känna namnet på. Därför startade vi hösten med samlingskort, där barnen fick varsin bild på ett skogsdjur som vi plastade in vid samling. Det blev succé, alla barn kan namnet djuren vi valt och vet dessutom vem som har vilket djur. Handdockorna Lillasyster kanin och ugglan Helge blev också ett bra verktyg för att fånga barnens uppmärksamhet. Dessutom animerade vi handdockorna digitalt så de kunde blinka och prata. Det blev så fascinerande att se barnen reaktioner. Så tydligt att detta kunde utmana barnens fantasi och föreställningsförmåga.

En ytterligare framgångsfaktor har varit att utveckla lärmiljöer, t.ex. ny ”köksö” och vår skogskub. Men även nya lekmaterial som t.ex. doktorsväska och vattenleksaker. Att gå till skogen under året kontinuerligt har också gett barnen möjligheten att få upptäcka skogen som en fantastisk lekmiljö. 

Barns delaktighet och inflytande

Vi har arbetat alltefter barnens förmåga att ta ansvar för vår miljö och våra saker på förskolan. Genom kontinuerlig dialog har vi också lyssnat på barnen och erbjudit  aktiviteter och lekar som barnen visat intresse för. Då många barn inte har ett talat språk så krävs stor lyhördhet från oss pedagoger för att förstå deras kroppsspråk, pekanden och ljud.

Metoder/arbetssätt blev framgångsrika är det vi redan beskrivit. Det krävs av oss som pedagoger att kunna avläsa så mycket mer än det talade ordet. Stor medvetenhet och lyhördhet inför små barns sätt att kommunicera. TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) ser vi också som en framgångsfaktor för barns möjligheter att kommunicera.

Lust att lära

Vår tanke har varit att Knopparna skall vara en positiv och tillåtande plats där barnen känner sig trygga, accepterade och delaktiga. Som pedagoger måste vi ta vara på barnens egen motivation och nyfikenhet till lust att lära. En engagerad och positiv pedagog som vågar skratta och bjuda på sig själv, skapar ett öppet och positivt klimat. Därav har vi sett till att glädje, skratt och bus fått vara viktigt hos oss.

Metoder/arbetssätt som blev framgångsrika blev att ”tona in” var barnen är och skapa möjligheter av det. Undervisningen behöver både vara spontan och planerad för att möta upp barnens vilja att lära och låta sig gripas av något – förundras.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18