Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund & Språk Stjärngruppen HT2020-VT2021

Skapad 2020-08-28 10:02 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Att känna sig trygg och att leka och ha roligt med kompisar på förskolan, det här är en del av Värdegrunden. Värdegrund och Språk är målområden som vi kommer jobba extra mycket med under höstterminen 2020. Babblarna är med oss i det vi gör, Bobbo, Babba och alla andra!

Innehåll

Barnens intressen

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Dessa frågor återkommer vi till och reflekterar kring då vi utvecklar pedagogiska aktiviteter. Att leka tillsammans och få stöttning i det sociala samspelet är ett gemensamt intresse för barnen. 

Syfte

Mål

Det främsta målet är att barnen känner sig trygga och sedda av oss pedagoger. Tryggheten skapar vi med våra tydliga rutiner och att vi pedagoger är delaktiga i det barnen gör och befinner oss nära barnen. Vi strävar efter att barnen har inflytande över verksamheten och vad vi gör under dagen. En förutsättning för detta är att barnen blir sedda och lyssnade på. Vi strävar efter att i samspel med hemmet utveckla barnens kommunikativa förmågor. För att uppnå detta mål är bokläsning, sång och musik stående inslag i vår dagliga verksamhet. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans. Vi iordningställer inspirerande lekmiljöer och planerar aktiviteter utifrån barnens intressen. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Värdegrund

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

uttrycker känslor och/eller reflekterar kring känslor i samband med bokläsning

Språk

utvecklas språkligt, uttrycker sig verbalt eller på annat sätt, visar med mimik och kroppsspråk 

deltar och visar intresse för böcker vid våra planerade bokläsningsstunder 

deltar och visar intresse för våra samlingar med sagor, sång och musik eller annan språkrelaterad samling

Metod

Månadens färg - vi tar babblarna till hjälp och planerar en skapandeaktivitet med babblarens färg. Vi kommer även använda oss av TAKK-tecken (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt. Vi använder därför bilder på kläder i hallen och tecknar med stödtecken i vissa situationer. 

Babblarna - Babblarna och böckerna om babblarna (och andra böcker) fungerar som stöd då vi ska prata om känslor som glad, arg, ledsen, rädd. 

Leka - Vi planerar in lekaktiviteter med ett iordningsställt material där vi pedagoger under en tid observerar vad som händer i leken. Det kan till exempel innebära rollek med doktorskläder, konstruktionslek med särskilt byggmaterial eller dramalek med bockarna Bruse. 

Rörelse, musik, dans - Sångsamling, Babblarnas musik, dans och gympa med Babblarna.

Utflykter - På onsdagsförmiddagen går vi tillsammans ut till skogen i närområdet. Vi uppmärksammar och sätter ord på vad vi ser under utflykterna i skogen. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: