👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblomman vattentema20/21

Skapad 2020-08-28 11:01 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema Vatten då vi bor på en ö, Orust.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Barnen har kommit tillbaka efter sommarledigheten och berättar om deras upplevelser. Många har tillbringat dagarna t ex på stranden, i båten. Härifrån bygger vi vidare på deras intresse. Vi lägger fokus på vatten på och runt Orust

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

 

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

varje barn samspelar med alla barnen i gruppen,

kunna säga och lyssna på sitt eget namn

 

 

Målet når vi genom att..

 • uppmärksamma varje barn och dess familj genom t ex sång, bilder
 • Vara tillgänglig och närvarande för varje barn.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

lära sig nya ord och använda det i rätt sammanhang

 

 


Målet når vi genom att

 • Vi  benämner aktivt saker i barnens vardag och stimulerar/ uppmuntra till att använda ord.
 • Använder sång, rim och ramsor, bilder, lek ,sagor 
 • Stimulera till ett större ordförråd och begrepp inom temat och deras vardag.

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att..

se skillnad på stor och liten,upptäcka motsägelse ord såsom upp - ner, full - tom, hel - halv mm

känna kallt och varmt, olika smak

  uppleva vikt-  lätt och tungt

sortera och jämför, räkna antal ben mm


Målet når vi genom att

 • Vara med forskande pedagoger och uppmuntra, utmana och stimulera med hjälp av olika material vid olika sammanhang. Skapa en upplevelse och göra de nyfikna. Aktivt benämna och förundras tillsammans.
 • Jämföra stor och små krabbor
 • Leka med vatten - kallt, varmt, smutsigt, rent
 • Känna och smaka - salt, söt,

 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

uppleva vatten i olika former och koncistens.

uppmärksamma barnen på var vi hittar vatten


Målet når vi genom att 

 

 • se, känna, smaka, uppleva vatten i olika skepnader tillsammans med varandra
 • ta del av och använda oss av närmiljö, böcker, frukter, filmer, experiment för att få en helhet.
 • vara aktiva sökare efter vatten i olika former och spinna vidare på barnens engagemang.

 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

få en vetskap om vad som finns i vårt hav runt Orust

Se och uppleva vädrets olika fenomen såsom regn, hagel, snö, dimma, dagg, frost, is mm

Lyssna till vatten - vågor, drip dropp, porlande


Målet når vi genom att

 • Uppleva och observera våra vanligaste fiskar, skaldjur och växter via lek, böcker, film
 • Vid ett tillfälle göra ett studiebesök i fiskeaffären.
 • Undersöka i vår närmiljö vattnets olika former, varmt, kallt, is 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

kunna uttrycka sig med kroppsspråket och därefter ord

respektera varandra och kunna vänta på sin tur.

 


Målet når vi genom att

 • Vi pedagoger ska vara närvarande och lyhörda in för barnens vilja och önskemål  och se deras olika kompetenser.
 • Att vi pedagoger är bra förebilder i barnens vardag och att vägleda barnen i deras samarbete. 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 Ja, vi känner att alla barn respekterar varandra och bryr sig om varandra. Vi har en sammansvettsad och trevlig barngrupp där vi arbetat mycket med tillit och förtroende till både oss pedagoger och mellan barn till barn.

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 Vi ser att vårat förhållningsätt och samsyn har varit en stor faktor till måluppfyllelsen där vi kan ha rutiner men ändå vara flexibla utifrån barngruppen dag för dag. Vi har arbetat mycket med att stärka barnens egna iniativtagande till eget inflytande både när de gäller aktivitet och gruppkonstellation.

 

3.     Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

 Vi arbetar främjande genom att vi har öppet klimat och pratar öppet om allt. Tillåter spontana frågor/ agerande och arbetar vidare med de i gruppen.

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

1.     Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

 

Ja, våran ambition har varit att barnens ska få möta så mycket språk som möjligt. Beroende på ålder så tolkar vi in barnens kroppsråk och är aktiva till att stimulera språkutveckling. Vi använder vardagssituationer till att stimulera språkutvecklingen med tex motsattsord. Varmt- kallt, upp-ned osv.

Vi har använt våra sinnen till både lyssna, känna och se, att uppleva vårat tema vatten. Vi har varit tillåtande med vatten i alla former på gården och låtit barnen få upptäcka.

 

2.     Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

 

 

Tillåtande och medveten med vattnets alla former. Att vi har tillåtit barnen få upptäcka med hela kroppen och att själva få uppleva och nyfiket lära.

Barns delaktighet och inflytande

   Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vårat förhållningssätt gör så att vi kan lyssna in och ge barnen plats till att uttrycka sig både med ord och med kroppsspråk där vi visar tillit deras egna vilja. Vi har arbetat med lärmiljöer nere på barnens nivå för att alla ska kunna känna sig delaktiga.

 Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Miljön,där vi har skapat små stationer och varit ute mycket. Vi har skapat utrymme för barnen på deras nivå som är enkla och tydliga samt tillgängliga. 

Lust att lära

Har gruppen nått målen?  Ja eller nej, beskriv genom att använda en kortfattad beskrivning av målkriteriernas formuleringar.

Vi är medforskande och tillåtande till barnens drivkraft där vi fångar upp där dom är. Barnen känner sig trygga i lärmiljön där vi ser en drivkraft och glädjen att vara här.Vi har nyfikna och lustfyllda

 Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Att vi har varit tillåtande och möter upp barnen på deras nivå. Vi har sänkt ner hyllor där materialet blir tillgängligt att utforska och möjlighet att välja.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18