👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglebos arbete med Babblarna

Skapad 2020-08-28 12:53 i Robertsholms förskola Hofors
Förskola
Vi har uppmärksammat att barnen i barngruppen visar intresse för Babblarna. Vi har därför valt att arbeta med Babblarna denna termin. Vi vill erbjuda barnen en möjlighet att utmanas i sin språkliga och sociala utveckling. Vi vill även introducera nya material för barnen, samt erbjuda dem att skapa i naturmaterial. Projektet startas genom att vi läser Dadda hälsar på. Vi kommer fysiskt läsa boken och använda oss av Polyglutt.

Innehåll

Syfte - bärande idéer

Vi vill ge barnen en möjlighet att:

Leka med och utveckla sin språklighet

Utveckla det sociala samspelet.

Utforska nytt material enskilt eller tillsammans i grupp.

Erbjuda barnen en mer digitaliserad förskola

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Barnens intressen och initiativ

Vilka av barnens intressen och/eller initiativ kan vi använda oss av/nappa på? Vad är barnen inne i just nu? Vad pratar de om?

Vi har uppmärksammat att barnen pratar och visar intresse för de olika babblarna, de benämner dem vid namn och några barn benämner babblarna vid dess färger. Vi ser dem rada upp babblarna på rad m.m.

 

Förståelse & förmågor

Vilken förståelse, kunskap och/eller förmåga du tänker att barnen kan utveckla genom det här arbetet?

Utveckla sin språklighet där barnen använder sig av nya begrepp och ökar sitt ordförråd. Ge barnen ett gemensamt ämne att prata om, där vi kan använda arbetet med babblarna som en bro för att ge barnen en möjlighet att upptäcka "nya" kompisar i barngruppen.

Vår tanke är att utmana barnen i att utveckla sitt sociala samspel genom att vi i med hjälp av babblarna för samtal med barnen där vi pratar om bemötande och hur en bra kompis är. Hur är man en bra kompis? Vilka bra saker gör en vän?

Genom att vi arbetar med babblarna är vår tanke att barnen erbjuds nya eller kända material att undersöka/utforska enskilt eller tillsammans i grupp.

Vi vill tillsammans med barnen undersöka olika sätt att arbeta med digitala medier såsom Qr-koder, IPad och rörelsepass genom tv:n och olika appar tex Polyglutt.

Förhållningssätt

Hur ska vi förhålla oss under arbetet för ett lärande ska uppstå?

Vi försöker vara lyhörda för barnens kroppsspråk och det de samtalar om för att fånga barnens lärande. Vi för samtal med barnen benämner olika begrepp. Sätter ord på det som händer, vara nära och delaktiga i barnens olika lärprocesser.  

Utvärdering

Vad ska utvärderas? - kriterier

Hur och när ska vi utvärdera

Vi utvärderar vårt arbete med babblarna på vår reflektionstid genom att tillsammans i arbetslaget gå igenom våra dokumentationer i Unikum.

Genomförande

Start V. 38

Material: Löv, papper, pensel och lim

Vilka deltar?

Vi kommer erbjuda alla barnen i barngruppen möjlighet att deltaga utifrån sitt intresse. 

Vilka aktiviteter ska vi göra/föreslå?

Vi börjar med att tillsammans med barnen samla löv för att sedan använda dessa med lim för att skapa Dadda i naturmaterial. 

På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?

Vi kommer att tillsammans med barnen titta och samtala om bilder ifrån våra undervisningstillfällen.

Dokumentation

Hur följer vi de processer vi startar med barnen? 

Vi dokumenterar lärprocesserna genom att vi fotograferar, för anteckningar, observerar, vara lyhörda för det barnen visar intresse för. 

Hur samlar och strukturerar vi materialet?

Vi gör löpande dokumentationer i Unikum. Fotografierna läggs i en datum märkt mapp. Anteckningarna ifrån arbetet sparar vi löpande.

Dokumentation sätts upp på väggarna för att ge barnen en möjlighet att reflektera omkring den tillsammans i barngruppen, med oss eller enskilt.