Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Grön grupp Ht-20

Skapad 2020-08-30 16:33 i Domsagans förskola Esdr förskola AB
Förskola
Grovplanering för Grön grupp Höstterminen 2020

Innehåll

Målet med denna terminen är att det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla, med omsorg, utveckling och lärande i undervisningen!

 

Gruppens sammansättning:
Denna termin har vi valt att ha tre grupper istället för, som tidigare, två stycken grupper. (Blå. Grön. Röd.) Detta innebär att Grön grupp kommer att bestå av totalt åtta barn och en pedagog. 

Dokumentation
Kommer ske löpande, här på Unikum. Både individuellt och gemensamt för gruppen.  

Lärmiljö:
Vi kommer att samlas i ”Vårt rum” måndag-torsdag. Där vi varje förmiddag kommer starta gruppen med samling, för att sedan beroende på aktivitet: gå ut, sätta oss i sagorummet eller i ateljén, eller var vi nu behöver vara för att kunna utföra planerad verksamhet.

TemaVi startar terminen med sopsamlarmonster, för att sedan se vart vi hamnar.. Vi kommer att observera vad barnen är intresserade av, och göra detta till en del av undervisningen och föra in det i de olika delarna i verksamheten. På så sätt hoppas vi få en riktigt roligt och spännande termin tillsammans.  Vi följer även upp genom den pedagogiska dokumentationen. 

 

Veckoplanering för Blå grupp:

Måndag - Rörelse (med Flamman)

Tisdag -  Skapande (med Plastis)

Onsdag - Språk (med Prassel)

Torsdag - Matematik (med Pappis)

 

 • Rörelse/ Hälsa - Vi kommer att fortsätta med Mindfulness och Yoga, men även ha rörelsepass, där vi kommer att träna vår motorik med tjo och tjim. Vi ska också prata om vikten av att ta hand om oss själva, kost, sömn och motion.
 • Skapande - Vi kommer att jobba individuellt med att skapa i olika materiel. Men också ha ett gemensamt projekt, där vi ska skapa något tillsammans, för att lära oss samarbete och för att stärka gruppen. 
 • Språk - Jag vill inspirera barnen att utveckla sitt språk, genom högläsning, rim och ramsor, öva ordförståelse och samtal. Detta kommer vi göra med olika materiel så som böcker, rim- och bildkort, lärplattan, mm.
 • Matematik - Under terminen ska vi bland annat jobba med siffror, mönster, former, tid och rum. Vi kommer att jobba med antalsuppfattning, jämföra och mäta. 

 

 

Normer och värdenFörskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Omsorg, utveckling, lärandeUtbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Barns delaktighet och inflytandeUtbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Förskola och hemFör att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Värdegrundsarbete:
Kommer att ingå i vårt arbete under hela terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: