Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, Nyckeln till skatten, HT+VT

Skapad 2020-08-30 18:51 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Nyckeln till skatten, årskurs 3, HT + VT

Innehåll

Tidsperiod

 •  åk 3 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Inledande sidor

 • göra förutsägelser

 • ordförråd: faktaord om böcker
 • samtal: förutsägelser

Kapitel 1 – Det blir ingen ny cykel

 • dra slutsatser utifrån både det som är uttalat och det som är outtalat i texten

 • ordförråd: kroppsdelar
 • målande beskrivningar

Kapitel 2 - Den försvunna skatten

 • sökläsning

 • frågor på och under ytan
 • omsätta information till egen text

Kapitel 3 – ABC-klubbens sista fall

 • återberätta ett händelseförlopp
 • ordförråd: hus- och trädgårdsord
 • förutsägelse

Kapitel 4 – Cigarraskar och ansjovisburkar

 • sökläsa
 • ta en annan persons perspektiv
 • koppla innehållet till egna erfarenheter
 • berätta för en kamrat
 • bilda nya ord av givna bokstäver

Kapitel 5 – Skattjakten, del 1

 • att fritt skriva till en bild
 • att skriva hela meningar
 • muntligt berättande
 • följa en instruktion

Kapitel 6 – Vår lilla stad genom tiderna

 • läsa och förstå faktatext
 • sök information ur en faktatext
 • ordkunskap: begrepp från förr i tiden
 • tidslinje
 • läsa karta

Kapitel 7 – Cupen 

 • korta förklarande texter
 • ordförråd: väderord
 • vädersymboler

Kapitel 8 – Larmet går

 • återberätta muntligt med hjälp av nyckelord och bildstöd 
 • skriva en händelse utifrån en annan persons perspektiv 
 • lyssna och ge kommentarer

Kapitel 9 – Köttbullar och makaroner

 • dramatisering: dialog
 • talstreck
 • sökläsa i texten
 • kopplingar till egen verklighet

Kapitel 10 – Viktig information

 • formellt och informellt språk
 • utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • synonymer
 • sökläsning

Kapitel 11 – Stöldligan

 • informellt och formellt språk
 • utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 Kapitel 12 – Asta tjuvlyssnar

 • under ytan-frågor
 • ordförråd: matord
 • göra ord av givna bokstäver

Kapitel 13 – Skattjakten, del 2

 • läsa och dra slutsatser
 • alfabetisk ordning
 • gåtor

Kapitel 14 – Jag tänker sluta

 • textkopplingar, test-till-själv
 • beskriva känslor
 • skriva och följa instruktion eller recept

Kapitel 15 – Den nedgrävda dörren

 • förutspå
 • sökläsa i texten

Kapitel 16 – Blåljus och sirener

 • sammanfattning med egna ord
 • ordförråd: ordförklaringar
 • identifiera huvudbudskap
 • sätta rubrik till olika textavsnitt
 • förutspå

Kapitel 17 – Tjuvarnas modus operandi

 • informellt och formellt språk
 • sökläsa
 • under ytan-frågor
 • identifiera huvudbudskap

Kapitel 18 – Övernattning

 • textkopplingar
 • skriva fantasiberättelser
 • ordförråd: rymdord
 • berättande text

Kapitel 19 – Testa med tandborste och tvål

 • läsförståelse
 • lucktext
 • korsord
 • ordförråd: verktygsord
 • kategorisering

Kapitel 20  En dag av törst

 • sök ordförklaring i ordlista eller på webben
 • skriva med egna ord
 • läsa och skriva av dikter
 • skriva läsligt för hand

Kapitel 21 – Dikten

 • diktanalys
 • skriva en egen dikt
 • läsa en dikt (deklamera

Kapitel 22 – Skatten på sin rätta plats

 • verb i nutid och dåtid
 • räkneord: grundtal och ordningstal

Kapitel 23 – Kanske datorer och en massa spel?

 • återberätta ett händelseförlopp
 • förutspå
 • rubriker
 • löpsedlar

Kapitel 24 – Den riktiga skatten

 • på djupet-frågor
 • framföra åsikter
 • argumentera
 • lyssna och ta del av andras åsikter och argument

Språknyckel 1 – Läsförståelse

 • skapa inre bilder
 • textkopplingar
 • läsfixarna
 • frågenivåer

 Språknyckel 2 – Faktatext

 • att läsa och skriva faktatexter
 • att ta reda på fakta genom att undersöka
 • VÖL-diagram
 • använda tankekarta

Språknyckel 3 – Berättande text

 

 • berättelsekarta
 • personbeskrivning
 • läsbro
 • jämföra berättelser och karaktärer

Språknyckel 4 – Instruerande text

 

 • skattjakt
 • recept
 • lekinstruktion

Språknyckel 5 – Stavning och språklära

 

 • alfabetisk ordning
 • ljudstridig stavning: Tj-ljudet, J-ljudet, Sj-ljudet
 • meningar och skiljetecken

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: