Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialidrott åk 1

Skapad 2020-08-31 07:40 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Specialidrott
Här ser ni kursplanerna för de kurser vi arbetar utifrån i åk 1, Idrottsspecialisering 1 och Tränings- och tävlingslära 1.

Innehåll

Målet är att du ska utveckla:

 1. Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå. 
 2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.
 3. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan.
 4. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
 5. Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.
 6. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.
 7. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.
 8. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.

 

I Idrottsspecialisering 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

 • Regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling. 
 • Den specifika idrottens utveckling nationellt och internationellt samt Riksidrottsförbundets organisation och idrottens finansiering.
 • Faktorer som möjliggör en hälsosam prestationsutveckling till exempel sambandet mellan fysiologisk träning och teknikträning samt kopplingen till idrottspsykologi.
 • Träningsmetoders betydelse för individens utveckling i specifik idrott.
 • Planering, genomförande och utvärdering av individuellt utformade träningsprogram.
 • Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott.
 • Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada.
 • Individers olika inställning till träning och tävling, till exempel olika förväntningar och mål.
 • Kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat.

 

I Tränings- och tävlingslära 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

 • Kroppens anatomi och fysiologi samt träningslära.
 • Kost och vätska samt näringslära för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Tillämpad idrottspsykologi för träning och tävling.
 • Krav- och kapacitetsanalys i specifik idrott.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal utveckling av idrottskarriären.
 • Idrottskarriärens olika faser och övergångar från ett holistiskt utvecklingsperspektiv inkluderat kombinationen elitidrott och studier.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av individuellt utformade träningsprogram.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada.
 • Utformning av tränings- och tävlingsplanering för att förebygga överträning och skador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter, till exempel fair play, doping och antidopingarbete.
 • Individers tränings- och tävlingsvillkor ur jämlik- och jämställdhetsperspektiv samt vanligt förekommande orättvisor inom idrotten och hur de kan motverkas.
 • Sociala medier, till exempel hantering av sociala medier i tränings- och tävlingssammanhang samt förhållningssätt till media.

 

Arbetssätt:

Innehållet i kurserna arbetar vi med under träningspass, på tävlingar, på teorilektioner och vid andra tillfällen.

 

Dina förmågor kommer bedömas genom uppgifter som ni får i teoriundervisningen, genom ert agerande i träning och tävling och i er kommunikation med er huvudtränare.

 

Matriser

Spe
Idrottsspecialisering 1

E
C
A
Eleven genomför, ...______... lärare, specifik idrott tekniskt och taktiskt med ...______... precision och kontroll.
... med viss säkerhet och i samråd med... ... viss...
... med viss säkerhet och efter samråd med... ...-...
... med säkerhet och efter samråd med... ... god...
I tränings- och tävlingssituationer agerar eleven ...______... i nya miljöer.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
Eleven beskriver ...______..., utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I beskrivningarna använder eleven ...______... centrala begrepp.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
Eleven planerar och genomför ...______... med lärare sin träning.
... i samråd...
... efter samråd...
... efter samråd...
I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet.
Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier ...______.
... samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultatet.
Vid träning och tävling tar eleven också ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Dessutom diskuterar eleven ...______... hur olika uppfattningar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
Eleven samarbetar och kommunicerar ...______... i tränings- och tävlingssituationer.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han ...______... den egna förmågan och situationens krav.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...

Spe
Tränings- och tävlingslära 1

E
C
A
Eleven beskriver ...______... kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
Dessutom redogör eleven ...______... för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I redogörelsen diskuterar eleven ...______... hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I beskrivningar och redogörelser använder eleven ...______... centrala begrepp och teorier samt förklarar ...______... samband och drar ...______... slutsatser.
... med viss säkerhet... ... enkla... ... enkla...
... med viss säkerhet... ...-... ... välgrundade...
... med säkerhet... ... komplexa... ... välgrundade och nyanserade...
Eleven ...______... planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål ...______..., sin träning.
...-...
... väljer metoder och... ... samt aktuella förutsättningar...
... väljer metoder och... ... samt aktuella förutsättningar... Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen identifierar eleven kritiska moment som kan uppstå vid genomförandet.
Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen ...______... med lärare ...______.
... i samråd... ...-.
... efter samråd... ...-.
... efter samråd... ... samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen.
Eleven utvärderar träningsprogrammen med ...______... omdömen utifrån uppsatta mål.
... enkla...
... nyanserade...
... nyanserade...
I utvärderingen diskuterar eleven ...______... möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
Dessutom resonerar eleven ...______... om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I tränings- och tävlingssituationen tar eleven ansvar ...______... för att förebygga skador och ohälsa.
...-...
... samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen...
... samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen...
Eleven diskuterar ...______... olika uppfattningar om träning och synsätt på kroppsideal samt jämlikhet och jämställdhet inom idrotten.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I möten med andra människor kommunicerar och samverkar eleven ...______.
... med viss säkerhet.
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
När eleven samråder med lärare bedömer hon eller han ...______... den egna förmågan och situationens krav.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: