👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarminne

Skapad 2020-08-31 12:46 i Kastanjen Haninge FSK/GR
Förskola
Detta projekt kommer att vara en terminsuppstart. Barnen har över sommaren fått i uppgift att ta med sig något föremål till förskolan kopplat till deras upplevelser under sommaren. Uppgiften har till syfte att ge barnen möjlighet att visa något eget något om deras liv utanför förskolan för att synliggöra varje enskilt barn och deras ”jag”.

Innehåll

 

Bakgrund/Syfte

·       Att ge barnen möjlighet att visa något eget, något om deras liv utanför förskolan för att synliggöra varje enskilt barn och deras ”jag”. Detta för att stärka barnen i sin identitet och för att på det sättet bygga trygga barngrupper. 

·       Involvera föräldrarna och göra de delaktiga i det pågående projekt.

HUR:

·       Vi kommer att samlas runt barnens sommarminnen vid de stunder under dagen då vi tillsammans äter frukt eller har andra gruppmöten. Då kommer ett barn åt gången få visa sitt sommarminne och utifrån tanken att ”ett barn har hundra språk” berätta om detta minne. Barn och pedagoger lyssnar, ställer frågor och skriver ner det barnet berättar samt tar ett foto vid tillfället.

 

 

·       Detta planerar vi sammanställa till en dokumentation per barn och sätts upp där barn och föräldrar lätt kan se. Syftet med dokumentationen är att synliggöra barnets eget minne för barnet själv och därigenom ytterligare bekräfta barnet i dess identitet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18