👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-08-31 16:33 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Det här ska du jobba med:

Läsa och skriva

Jag kommer att börja med att läsa en berättelse om Sally Smarts detektivbyrå och du kommer då att i grupp och enskilt få göra olika uppgifter som hör ihop med berättelsen. Det kan till exempel vara ordförståelse, läsförståelse, personbeskrivningar och att återberätta. För att träna på att läsa flytande kommer du att läsa några av kapitlen högt för en kompis. Du får rita och skriva en berättelse om en egen detektivbyrå. Då får du samarbeta med några klasskamrater, så att ni kan utveckla ert skrivande tillsammans. Du kommer också att få lösa olika uppdrag som du får från Sally Smart.

Du kommer även att träna läsning och läsförståelse på andra sätt. Det kan vara i läseboken om Pojken och Tigern eller Läsförståelse röd. Vi läser en del av texterna tillsammans, så att vi tillsammans kan prata om innehållet. Vi funderar på om texten har något budskap eller om du varit med om något liknande. Ibland får du svara på frågor till det du läst, muntligt eller skriftligt..Det kommer att vara olika slags texter, berättelser, faktatexter, instruktioner med mera. Då får du lära dig mer om hur olika typer av texter är uppbyggda. Ibland får träna högläsning genom att läsa högt för en kompis.  Du får också läsa böcker som du själv har valt. Till några av de böckerna får du göra recensioner, både muntligt och skriftligt.

Förutom berättelsen om din detektivbyrå ska du skriva andra berättelser för hand eller på dator. Några av berättelserna ska förberedas med hjälp av tankekarta, eller stödord. Ibland bestämmer du själv vad berättelsen ska handla om, ibland har hela klassen ett gemensamt tema att skriva om. När du skriver ska du träna på att skriva en tydlig berättelse med inledning, handling och avslutning. När berättelsen är klar ska du läsa den högt för att se om du behöver förbättra den. Det gäller både innehåll och stavning. Du ska sätta ut stor bokstav och punkt eller frågetecken. Ibland hjälper jag dig så¨vi förbättrar berättelsen tillsammans. När berättelsen är helt färdig ska du läsa upp texten för hela klassen, en mindre grupp eller en klasskamrat. Du får respons från din lärare eller dina klasskamrater. Du ska också träna på att ge respons och att bedöma det du skrivit. 

Du kommer också att få träna på att skriva faktatexter. Det kan vara om något du själv har valt, något som hör ihop med det du gör på no och so lektionerna, eller något gemensamt tema. När du skriver faktatexter ska du skriva med hjälp av tankekarta eller stödord.Du ska försöka dela in texten med hjälp av rubriker. I samband med det kommer du att få lära dig vad en källa är och att det är viktigt att använda säkra källor.

Vi kommer att ha stavningskurser där du får träna på att stava vanliga ord. Du kommer också att fortsätta att träna på alfabetet och alfabetisk ordning.

Dessutom kommer du att träna läsförståelse och stavning i en arbetsbok som passar dig. Du kan också träna på skolplus eller i olika häften. Då tränar du också på att förstå och följa skriftliga instruktioner. Du får även skriftliga instruktioner som du ska följa från din lärare.

Tala, lyssna, samtala

Tala, lyssna och samtala vävs in naturligt i undervisningen vid många olika tillfällen. Det kan vara i samband med högläsning av olika typer av texter, händelser som inträffat under dagen eller på fritiden, på klassmöten eller i andra sammanhang i samband med undervisningen. Då pratar vi också om kroppsspråkets betydelse och att tonfall och ordval påverkar hur andra uppfattar det du säger. Vid dessa tillfällen arbetar vi också med ordförståelse genom att du eller din lärare förklarar ord och uttryck. När du samtalar med andra får du träna på att lyssna på vad de andra säger, men du ska också träna på att ställa frågor och framföra åsikter. Det kan ske genom att du får diskutera och träna på att säga vad du tycker tillsammans med en kamrat. Sedan ska du berätta vad kamraten sagt. Ett annat sätt att träna på att delta i samtal, är att du kommer att få ett uppdrag som du ska lösa tillsammans med några klasskamrater. Jag kommer att sitta med och lyssna när ni diskuterar hur ni ska lösa uppdraget. 

Du får träna på att förstå och följa instruktioner från din lärare. För att träna på att ge instruktioner och att kunna förklara på ett tydligt sätt kommer du att tillsammans med en eller två klasskamrater få tillverka ett spel som du ska förklara för ditt fadderbarn. Sedan ska ni spela spelet tillsammans.

Du ska få träna på att använda olika strategier för att minnas och lära, så att du kan berätta om något du lärt dig.Du kommer att få berätta om dig själv och dina intressen med hjälp av en presentation.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att

 •       Läsa med flyt.
 •       Läsa och förstå texter för barn.
 •     Delta i samtal om texter.
 •        Skriva berättelser med tydlig handling för hand och på dator.
 •        Skriva enkla faktatexter där innehållet klart framgår.
 •        Skriva läsligt.
 •        Använda punkt, frågetecken och stor bokstav i texter.
 •        Stava vanliga ord.
 •        Ge och få respons.
 •        Göra enkla förbättringar i din text.                                      
 •         Berätta  om  vardagliga händelser.                                                         
 •         Delta i samtal.
 •         Ge och ta instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3