👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2 HT

Skapad 2020-08-31 23:22 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Singma åk 1
Grundskola 2 Matematik
Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem.

Du ska få möjlighet att lära dig använda och förstå olika matematiska begrepp.

Du ska få möjlighet att träna på att använda och förstå ”mattespråket” för att göra beräkningar.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

Du visar kontinuerligt dina kunskaper under lektionerna genom ditt aktiva deltagande.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning sker enligt Singaporemodellen vilket innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi använder oss av bildstöd, konkret material bl.a. tiobas material, multikuber och tallinjer.

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får du ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

Vi använder oss av läromedlet Singma 2A

Tidsplanering och arbetsområden

v.35-36 Kap 1 addition och subtraktion 0-100:

 • Addera ental och tiotal
 • Addition med växling
 • Subtrahera ental och tiotal 
 • Subtraktion med växling

v.37-38 Kap 2 Blockmodellen

 • Använda blockmodellen 
 • Problemlösning del & helhet 
 • Problemlösning fler - färre
 • Problemlösning fler - färre 
   
 • Analoga klockan kvart över/i

v.39-40 Kap 3 Multiplikation med 2, 5 & 10

 • Multiplicera med lika stora grupper 
 • Multiplicera med 2 
 • Multiplicera med 5, multiplicera med 10 
 • Multiplicera med 2, 5 & 10 
 • Problemlösning  

 • Analoga klockan 10 och 20 över/i

v.41-42 Kap 4 division med 2, 5 & 10

 • Gruppera lika 
 • Dela lika 
 • Dividera med 2 
 • Dividera med 5 
 • Dividera med 10 
 • Multiplikation och division 
 • Problemlösning  

v.43 Klockan, repetition och göra klart

 • Analoga klockan kvart, 10, 20 över/i

v.44 HÖSTLOV

v.45 Kap 5 Längd & höjd

 • Mäta längd & höjd i meter 
 • Jämföra höjd & längd i meter 
 • Jämföra höjd & längd i cm 
 • Problemlösning 

v.46-47 Kap 6 Volym

 • Jämföra & mäta volym 
 • Mäta volym i liter 
 • Mäta volym i dl 
 • Problemlösning 

v.48-49 Kap 7 Bråk

 • Dela i halvor 
 • Dela i fjärdedelar 
 • Flera fjärdedelar 
 • Dela i tredjedelar 
 • Del av antal  

v.50-51 Kap 8 Multiplikation & division med 3

 • Multiplicera med 3 
 • Dividera med 3 
 • Dividera med 3 
 • Problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Åk 2

Taluppfattning och tals användning

Talen 0 till 100
Talkamrater 1-10
Räkna antal
Jämföra tal
Storleksordna tal
Tallinjen
Talföljder
Udda och jämna tal
Tiotal och ental
Förstå och använda ordningstal
Addition 0 till 100
Addera genom att dela upp ental och tiotal
Addera med uppställning
Addera med uppställning med växling
Addera tiotal
Kommutativa lagen
Subtraktion 0 till 100
Subtrahera genom att dela upp ental och tiotal
Subtrahera med uppställning
Subtrahera med uppställning med växling
Subtrahera från 10
Subtrahera ental
Subtrahera tiotal
Beräkna skillnad
Multiplikation
Bilda lika stora grupper
Multiplicera lika stora grupper
Multiplicera med 2, 5 och 10
Dubbelt
Samband mellan multiplikation och division
Division
Gruppera lika
Dela lika
Dividera med 2, 5 och 10
Samband mellan multiplikation och division

Algebra

Algebra
Förstå likhetstecknets innebörd
Enkla algebraiska uttryck
Skriva likheter i addition och subtraktion
Beskriva likheter i sitt sammanhang
Upptäcka och beskriva talföljder

Problemlösning

Problemlösning
Lösa problem utifrån vardagliga händelser
Använda olika strategier vid problemlösning
Hitta på räknehändelser/uppgifter i de fyra räknesätten
Tolka textuppgifter och välja räknesätt
Hitta flera lösningar

Geometri

Geometriska former
Känna igen och namnge kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
Jämföra former (sida, hörn)
Sortera former (färg, form, storlek, sidor)
Geometriska mönster
Förstå och använda lägesord
Mätning: Längd
Uppskatta och jämföra längd/höjd
Mäta med saker
Äldre måttenheter (tum, hand, fot, famn)
Mäta med linjal
Mäta i centimeter
Mätning: Massa
Jämföra massa
Uppskatta massa
Mäta massa
Mäta massa i kilogram
Mätning: Volym
Uppskatta och jämföra volym
Mäta i deciliter och liter
Mäta i milliliter
Mätning: Tid
Analog klocka hel/halv timme och kvart i/över
Analog klocka 10 över/i och 20 över(i
Analog klocka 5 över/i halv
Jämföra tid
Kalendern

Sannolikhet och samband

Sannolikhet och statistik
Läsa av diagram
Läsa av tabeller
Skapa enkla diagram
Skapa tabeller
Samband och förändring
Dubbelt
Hälften
Hälften och dubbelt av antal
Samband mellan addition och subtraktion